วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ม.ค. 2563
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาจัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เรื่องการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีประจำปีและรายละเอียดใบอนุญาตในเขตความรับผิดชอบ จำนวน 37 ชุดๆละ 1,000 บาท เป็นเงิน 37,000 บาท ตามเอกสารแนบม้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
จ้างโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ(กองการศึกษา)จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน จำนวน 40 คนๆละ 50 บาท จำนวน 1 มื้อเป็นเงิน 2,000 บาท ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เดือน มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2562
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือนมกราคม 2563 เดือนละ 9,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2562
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านเอกสารของสำนักปลัด ประจำเดือน มกราคม 2563 เดือนละ 9,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2562
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(จ้างเหมาบริการต่างๆ)(กองช่าง)จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลช่าง ประจำเดือน มกราคม 2563 เดือนละ 9,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2562
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ)(กองการศึกษา)จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดศูนย์เด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เดือนมกราคม 2563 เดือนละ 9,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2562
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(กองสาธารณสุขฯ)จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขฯเพื่อช่วยงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนมกราคม 2563 เดือนละ 9,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการจัดตั้งสถานที่กลางศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของอปท.(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาถ่ายเอกสาร ประจำเดือน มกราคม 2563 จำนวนเงิน 1,500 บาท ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อคสล.พร้อมบ่อพัก ม.๑๓บ้านหนองสะแก(วางท่อคสล.๐.๘๐ม.จำนวน๓๒ท่อนพร้อมบ่อพักคสล.ขนาด๑.๓๐x๑.๓๐ม.จำนวน๑บ่อพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ๑ป้าย)(ตั้งโครงการใหม่๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง