วันที่
ชื่อเรื่อง
28  มี.ค. 2562
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลของสำนักปลัด เดือนเมษายน 2562 เดือนละ 9,000 บาทถ้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักงานปลัด)ซื้อหมึกและเม้าส์ จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 36,606 บาท ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุการเกษตร(สำนักงานปลัด/งานส่งเสริมการเกษตร)ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 10 รายการ เป็นเงิน 13,130 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2562
จ้างโครงการขุดลอกคลองหนองฝายใต้ ม.8 บ้านบุ่งตะครอง(ขุดลอกใหม่ขนาดปากคลองกว้าง10ม.ความยาวช่วงคลองไม่รวมทางข้าม490ม.ก้นคลองกว้าง3ม.ขุดลึกที่ระดับ3.50ม.รวมมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า3,890ลบ.ม.พร้อมวางท่อข้าม0.80ม.วาง๒จุดๆละ8ท่อนรวม16ท่อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2562
จ้างโครงการขุดลอกร่องระบายน้ำ ม.6 บ้านตะหนอด(ขนาดร่องน้ำเดิมปากกว้าง5.50ม.ความยาวรวม๘๕๕ม.ลึกเดิมเฉลี่ยม1.856ม.ขุดลอกใหม่ขนาดร่องน้ำปากกว้าง5.50ม.ความยาวรวม855ม.ขุดลึกลงอีก1.065ม.รวมมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า1,869.86ลบ.ม.พร้อมวางท่อคสล.เส้นผ่าศูนย์กลาง0.60ม.ตามทางข้ามไม่น้อยกว่า 46ท่อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2562
โครงการเข้าร่วมกิจกรรมวันฉลองชัยชนะท่านท้าวสุรนารี อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา(สำนักงานปลัด)
11  มี.ค. 2562
จ้างโครงการเข้าร่วมกิจกรรมวันฉลองชัยชนะท่านท้าวสุรนารี อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา(สำนักงานปลัด)เช่าชุดพร้อมเครื่องประดับตกแต่งนางรำ จำนวน 25 คนๆละ720 บาทและค่าแต่งตัวนางรำ จำนวน 25 คนๆละ 200 บาท รวมทัั้งสิ้น 23,000 บาทถ้วน โครงการเข้าร่วมกิจกรรมวันฉลองชัยชนะท่านท้าวสุรนารีอำเภอคง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2562
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาเข้าเล่มข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ จำนวน 70 เล่มๆละ 245 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,150 บาทถ้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยประชาอุทิศ)บ้านโนนสีฟัน หมู่ที่๕(งบข้อบัญญัติ๒๕๖๑)(ผิวจราจรกว้าง๓ม.ยาว๙๐ม.หนา๐.๑๕ม.หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า๒๗๐ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพะงาดเหนือ หมู่ที่๑๒(งบจ่ายขาดเงินสะสมปี๒๕๖๑)(กว้าง๔ม.ยาว๖๐ม.หนา๐.๑๕ม.หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า๒๔๐ตร.ม.ก่อสร้างหูช้างสามเหลี่ยม ขนาดยาว๔ม.กว้างตามถนนเดิม๔ม.ทแยง๓.๔๐ม.พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า๖.๑๖ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง