วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคสล.ช่วงที่๒สายดาบพระขรรค์ชัย บ้านหนองสะแกพัฒนา หมู่ที่๑๓ ขนาดผิวจราจรกว้าง๓.๐๐ม.ยาว๔๔.๕๐ม.หนา๐.๑๕ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า๑๓๓.๕๐ตารางเมตร(ตามแบบมาตรฐานทางสำหรับอปท.และตามแบบอบต.ขามสมบูรณ์กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคสล.ซอบบ้านผู้ช่วยวัน บ้านหนองสะแกพัฒนา หมู่ที่๑๓ ขนาดผิวจราจรกว้าง๓.๕๐ม.ยาว๔๘.๕๐ม.หนา๐.๑๕ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า๑๖๙.๗๕ตารางเมตรพร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย(ตามแบบมาตรฐานทางสำหรับอปท.และตามแบบอบต.ขามสมบูรณ์กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2567
ซื้อหนังสือเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อายุ 3-5 ปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ ขบ 602 61 0018 จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 4,800 บาท(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย TOR ของสำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานคนงานทั่วไปเพื่อการซ่อมไฟฟ้าขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2567 เป็นเงิน 9,000 บาท (กองช่าง)(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายTOR ของกองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์เพื่อช่วยปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขฯและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ประจำเดือนกรกฎาคม 2567 เป็นเงิน 9,000 บาท(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย TOR ของสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านเอกสารของสำนักปลัด ประจำเดือนกรกฎาคม 2567 เป็นเงิน 9,000 บาท(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายTOR ของสำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานคนงานทั่วไป ที่ต้องใช้แรงงาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2567 เป็นเงิน 9,000 บาท(กองช่าง)(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายTOR ของกองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านผู้ช่วยธุรการของกองช่าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2567 เป็นเงิน 9,000 บาท(กองช่าง)(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย TOR ของกองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง