วันที่
ชื่อเรื่อง
6  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 8,330 บาท(สำนักปลัด) ตามเอกสารแนบท้ายรายละเอียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2567
โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย(งบพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ)
5  มี.ค. 2567
ซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดฝาผนังขนาด 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 32,200 บาท(ติดตั้งที่ห้องทำงานสำนักปลัด) ตามเอกสารแนบท้ายรายละเอียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2567
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนังขนาด 13,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง (ติดตั้งห้องรองฯสมยศ ลาภสมบูรณ์ยิ่ง) เป็นเงิน 23,500 บาท(สำนักปลัด) ตามเอกสารแนบท้ายรายละเอียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2567
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนังขนาด 18,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง (ติดตั้งห้องเลขานุการนายกอบต.ขามสมบูรณ์) เป็นเงิน 27,200 บาท(สำนักปลัด) ตามเอกสารแนบท้ายรายละเอียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน ผู้ที่มีภาวะพึ่งพาและผู้ประสบปัญหาทางสังคมตำบลขามสมบูรณ์ 1 ราย จำนวน 21 รายการ เป็นเงิน 50,000 บาท(สำนักปลัด) ตามเอกสารแนบท้ายรายละเอียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเพื่อใช้ในโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยเพื่อช่วยเหลือประชาชน จำนวน 7 รายๆละ 40,000 บาท รวมเป็นเงิน 280,000 บาท(งบพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ)ตามเอกสารแนบท้ายรายละเอียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2567
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนังขนาด 18,000 บีทียู พร้อมติดตั้งจำนวน1เครื่อง(ติดตั้งห้องเลขานุการนายกอบต.ขามสมบูรณ์)(สำนักปลัด)
5  มี.ค. 2567
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนังขนาด 13,000 บีทียู พร้อมติดตั้งจำนวน1เครื่อง(ติดตั้งห้องรองฯสมยศ ลาภสมบูรณ์ยิ่ง)(สำนักปลัด)
5  มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคสล.จำนวน2สาย(สายที่1ซอยอยู่ดีมีสุข สายที่2ซอยตรวจนอก)บ้านโนนสีฟัน ม.5(สายที่1 ขนาดผิวจราจรกว้าง4ม.ยาว40ม.หนา0.10ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า160ตร.ม. สายที่2 ขนาดผิวจราจรกว้าง3.50ม.ยาว50ม.หนา0.10ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า175ตร.ม.พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ1ป้าย(จ่ายขาดเงินสะสม2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง