วันที่
ชื่อเรื่อง
16  มิ.ย. 2565
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่องๆละ 22,000 บาท รวมเป็นเงิน 44,000 บาท(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ เป็นเงิน 4,151 บาท(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการอบรมการจัดทำแผนและประสานแผนแบบบูรณาการสู่แผนพัฒนาฯ เป็นเงิน 1,575 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ปิดปรับปรุงตลาดนัด องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 270 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการอบรมการจัดทำแผนและประสานแผนแบบบูรณาการสู่แผนพัฒนาฯ จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 360 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนฯ(กองการศึกษา)จัดซื้อ๑๓๐วัน(๒๑มิ.ย.๖๕-๑๙ธ.ค.๖๕)จำนวน๓๓๖คนจำนวน๔๓,๖๘๐กล่องๆละ๗.๘๒บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์ฯ(กองการศึกษา)จัดซื้อ๑๓๐วัน(๒๑มิ.ย.๖๕-๑๙ธ.ค.๖๕)จำนวน๒๗คน จำนวน๓,๕๑๐กล่องๆละ๗.๘๒บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาจัดเตรียมอาหารว่างและเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 เป็นเงิน 600 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ Cannon PIXMA หมายเลขครุภัณฑ์ ขบ 492-59-0016(กองช่าง) เป็นเงิน 600 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2565
ซื้อตู้เก็บเอกสารแบบลิ้นชัก จำนวน 1 หลังๆ ละ 5,500 บาท (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง