วันที่
ชื่อเรื่อง
15  มิ.ย. 2566
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า Nobivac Rabies 1ซีซี จำนวน 900 โด๊สๆละ 30 บาท และเข็ม ไซริงค์ 900 ชุดๆละ 5 บาท เพื่อใช้ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 31,500 บาท(กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 22 รายการ เพื่อใช้ในโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย เป็นเงิน 40,000 บาท(เงินรับฝากอื่นๆปีงบประมาณ2566)(งบพัฒนาสังคมฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 29 รายการ เพื่อใช้ในโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สุงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง เป็นเงิน 40,000 บาท(เงินรับฝากอื่นๆปีงบประมาณ2566)(งบกองทุนพื้นฟู) ตามเอกสารแนบท้ายรายละเอียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงเรียนมะค่าไปโนนตาแจ งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง๔ม.ยาว๑,๑๙๐ม.หนา๐.๑๕ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า๔,๗๖๐ตร.ม.ไหล่ทางหินคลุกข้างละ๐.๕๐ม.ทั้งสองข้างพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์๑ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12  มิ.ย. 2566
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า Nobivac Rabies 1ซีซี จำนวน 900 โด๊สๆละ 30 บาท และเข็ม ไซริงค์ 900 ชุดๆละ 5 บาท เพื่อใช้ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 31,500 บาท(กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2566
ซื้อทรายกำจัดยุงเคลือบสาร จำนวน 5 ถังๆละ 3,000 บาท น้ำยาพ่นหมอกควัน เอส ไบโอต้า จำนวน 12 ขวดๆละ 1,800 บาทเพื่อใช้โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 36,600 บาท(กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2566
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า Nobivac Rabies 1ซีซี จำนวน 900 โด๊สๆละ 30 บาท และเข็ม ไซริงค์ 900 ชุดๆละ 5 บาท เพื่อใช้ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 31,500 บาท(กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ ขบ 602-61-0018 เพื่อให้ใช้งานได้ปกติ รวมเป็นเงิน 2,900 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เติมน้ำกลั่น พร้อมซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ หมายเลขครุภัณฑ์ 489-59-0001 เป็นเงิน 1,650 บาท (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2566
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงพ่นหมอกควัน โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปี 2566 เป็นเงิน 1,200 บาท(กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง