วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ เป็นเงิน 13,949 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 2 ป้าย เป็นเงิน 900 บาท(กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 เดือนละ 9,000 บาท กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 เดือนละ 9,000 บาท กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคสล.(สายโรงเรียนมะค่าไปนานางสุรินทร์)บ้านมะค่า ม.๗(วางท่อระบายน้ำคสล.ขนาด ศก.๐.๘๐ม.จำนวน๓๙ท่อนพร้อมบ่อพักจำนวน๒บ่อระยะวางท่อพร้อมบ่อพักยาวรวม๔๑ม.ถมดินและกลบดินหลังท่อให้เรียบร้อย ป้ายโครงการ๑ป้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 1,340 บาท(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 กล่อง เป็นเงิน 1,300 บาท(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนัก(สายพาน A60 จำนวน 2 เส้นๆละ 138 บาท) เป็นเงิน 276 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงเรียนบ้านขามไปบ้านหนองสะแก หมู่ที่๑บ้านขาม ตำบลขามสมบูรณ์ ขนาดผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง๔เมตร ยาว๗๙๗เมตร หนา๐.๑๕เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า๓,๑๘๘ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายจำนวน๑ป้าย องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)