วันที่
ชื่อเรื่อง
31  พ.ค. 2567
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในการขับรถยนต์ รถเชฟ หมายเลขทะเบียน กน 8780 นครราชสีมา ประจำเดือนมิถุนายน 2567 เป็นเงิน 9,000 บาท(สำนักงานปลัด)(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายTOR ของสำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2567
จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2567 เป็นเงิน 9,000 บาท(กองการศึกษา)(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายTOR ของกองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2567
จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2567 เป็นเงิน 9,000 บาท(กองการศึกษา)(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายTOR ของกองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2567
จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2567 เป็นเงิน 9,000 บาท(สำนักงานปลัด) (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายTOR ของสำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2567
จ้างเหมาบริการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(ให้ครบตามจำนวน 160 ชั่วโมง) ประจำเดือนมิถุนายน 2567 เป็นเงิน 5,000 บาท(สำนักงานปลัด)(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายTOR ของสำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2567
จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานคนงานทั่วไปเพื่อการซ่อมไฟฟ้าขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2567 เป็นเงิน 9,000 บาท (กองช่าง)(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายTOR ของกองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2567
จ้างเหมาพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์เพื่อช่วยปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขฯและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ประจำเดือนมิถุนายน 2567 เป็นเงิน 9,000 บาท(กองสาธารณสุข)(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย TOR ของสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยประชาอุทิศ ช่วงที่๓ บ้านโนนสีฟัน หมู่ที่๕(ขนาดผิวจราจรกว้าง๓.๕๐ม.ยาว๙๕.๕๐ม.หนา๐.๑๕ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า๓๓๔.๒๕ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย)(ตามแบบมาตรฐานทางสำหรับอปท.และตามแบบ อบต.ขามสมบูรณ์กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2567
จ้างวางระบบท่อประปาผิวดิน แบบหอถังสูง บ้านหนองสะเดา หมู่ที่๑๑ ขนาด๑๐ลูกบาศก์เมตร( ตามแบบ อบต.ขามสมบูรณ์กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2567
ซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในการซ่อมแซม เปลี่ยนอะไหล่ เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น หมายเลขครุภัณฑ์ ขบ 714 56 0003 และเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย หมายเลขครุภัณฑ์ ขบ 714 59 0004 เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ เป็นเงิน 955 บาท(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย TOR ของสำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง