วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งเป็นเหตุฉุกเฉินเพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือนตุลาคม 2565 เป็นเงิน 9,000 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขฯ ประจำเดือนตุลาคม 2565 เป็นเงิน 9,000 บาท(กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือนตุลาคม 2565 เป็นเงิน 9,000 บาท(ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ)กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูลทั่วไปของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือนตุลาคม 2565 เป็นเงิน 9,000 บาท(ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ)กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลของสำนักปลัดขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือนตุลาคม 2565 เป็นเงิน 9,000 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานด้านเอกสารของสำนักปลัดขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือนตุลาคม 2565 เป็นเงิน 9,000 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยสักนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือนตุลาคม 2565 เป็นเงิน 9,000 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคสล.(สายโรงเรียนมะค่าไปนานางสุรินทร์)บ้านมะค่า ม.7(วางท่อคสล.ขนาด ศก.0.80ม.จำนวน53ท่อนพร้อมบ่อพักจำนวน3บ่อระยะวางท่อพร้อมบ่อพักยาวรวม56ม.ถมดินและกลบดินหลังท่อ ป้ายโครงการ1ป้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก(สายนานายกระจ่างถึงนานายดำเกิง)บ้านโกรกพัฒนา ม.9(กว้าง3.50ม.ยาว313ม.หนา0.15ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า1,095.50ตร.ม.พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่นผิวจราจรให้เรียบร้อยพร้อมป้ายโครงการ1ป้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคสล.(สายซอยบ้านดาบพระขรรค์ชัย)บ้านหนองสะแกพัฒนา ม.13(กว้าง3ม.ยาว119ม.หนา0.15ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า357ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน1ป้าย)กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง