วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ส.ค. 2566
จ้างเหมาปรับเกลี่ยสถานที่ 3 ชั่วโมงๆละ 800 บาท จ้างเหมาขุดหลุม 200 หลุมๆละ 9.50 บาท ขนาด 30X30 ซม. เพื่อใช้ในโครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,300 บาท(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2566
จ้างเหมาการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เป็นเงิน 20,000 บาท (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2566
ซื้อเทปวัดระยะเทปวัดที่สายใยแก้ว จำนวน 2 อันๆละ 1,100 บาท รวมเป็นเงิน 2,200 บาท(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,100 บาท(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2566
จ้างเหมาจัดหาถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ต้องการความช่วยเหลือผู้สูงอายุ จำนวน 10ถุงๆละ 500บาท เป็นเงิน 5,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2566
จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพทั่วไป ครุภัณฑ์ ขบ 001 49 0001 รถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กน 8780 นครราชสีมา เป็นเงิน 1,300 บาท(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 1,380 บาท(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2566
ซื้อชุดกีฬา จำนวน 25 ชุดๆละ 300 บาท เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์ คงคนครลีกคัพ ครั้งที่ 2 รวมเป็นเงิน 7,500 บาท(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2566
ซื้อชุดเครื่องไทยธรรม จำนวน 39 ชุดๆละ 500 บาทและเทียนพรรษา จำนวน 8 ชุดๆละ 1,200 บาท เพื่อใช้ในโครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 29,100 บาท(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการนักการภารโรงประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 เป็นเงิน 9,000 บาท(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง