วันที่
ชื่อเรื่อง
21  พ.ค. 2567
โครงการปลูกไผ่และไม่ยืนต้นเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายใต้โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่ากิจกรรมปลูกต้นไผ่ฝากไว้ให้ลูกหลาน(สำนักปลัด)
20  พ.ค. 2567
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในโครงการปลูกไผ่และไม่ยืนต้นเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายใต้โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่ากิจกรรมปลูกต้นไผ่ฝากไว้ให้ลูกหลาน จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 450 บาท(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย TOR ของสำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2567
จ้างเหมาปรับเกลี่ยสถานที่พร้อมขุดหลุมเพื่อใช้ในโครงการปลูกไผ่และไม่ยืนต้นเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายใต้โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่ากิจกรรมปลูกต้นไผ่ฝากไว้ให้ลูกหลาน เป็นเงิน 8,400 บาท(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย TOR ของสำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2567
ซื้อน้ำดื่มเพื่อใช้ในโครงการปลูกไผ่และไม่ยืนต้นเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายใต้โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่ากิจกรรมปลูกต้นไผ่ฝากไว้ให้ลูกหลาน เป็นเงิน 2,250 บาท(ราบละเอียดตามเอกสารแนบ TOR ของสำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2567
ซื้อพันธุ์กล้าต้นไผ่และดินผสมเสร็จเพื่อใช้ในโครงการปลูกไผ่และไม่ยืนต้นเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายใต้โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่ากิจกรรมปลูกต้นไผ่ฝากไว้ให้ลูกหลาน รวมทั้งสิ้น 18,500 บาท(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย TOR ของสำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 685 บาท(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายของ TOR ของสำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนฯ(260วันx330คนx9บาท)(กองการศึกษา-งานระดับก่อนวัยเรียน)ภาคเรียน1/2567จัดซื้อ30วัน(27พ.ค.2567-25มิ.ย.2567)จำนวน283คนจัดซื้อ8,490กล่องๆละ8.13บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น69,023.70บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ(260วันx30คนx9บาท)(กองการศึกษา-งานระดับก่อนวัยเรียน)ภาคเรียน1/2567จัดซื้อ30วัน(27พ.ค.2567-25มิ.ย.2567)จำนวน30คนจัดซื้อ900กล่องๆละ8.13บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น7,317บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ของกองคลังหมายเลขครุภัณฑ์ ขบ 416-56-0011 ขบ 416-63-0017 ขบ 416-55-0009 เป็นเงิน 1,500 บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย TOR ของกองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2567
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร(แบบ2บานเปิด)จำนวน 2 หลังๆละ 5,900 บาท รวมเป็นเงิน 11,800 บาท(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย TOR ของกองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง