วันที่
ชื่อเรื่อง
18  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 7,355 บาท(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 1,009 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึก TONER-ORI HP CF248A จำนวน 6 กล่องๆละ 2,450 บาท รวมเป็นเงิน 14,700 บาท(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(บริเวณสายแปลงม่อน)บ้านโจด ม.4(ขนาดผิวจราจรกว้าง๔.๐๐ม.ยาว๘๗.๐๐ม.หนา๐.๑๕ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า๓๔๘ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดตรวจสารเสพติดแอมเฟตามีนชนิดจุ่ม จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 3,500 บาท(กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน(ซอยบ้านนายอดิศักศิ์ บุญนาดีถึงบ้านนางทองจันทร์ หอมทอง)บ้านสระหลวง หมู่ที่๓(ขนาดผิวจราจรกว้าง๓ม.ยาว๑๒๒.๕๐ม.หนา๐.๑๕ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า๓๖๗.๕๐ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ1ป้าย)ข้อบัญญัติ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2566
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.(บริเวณบ้านนางจังกร โจกกลางถึงบ้านนางอรพินท์ ประกอบเก้า)บ้านโคกพะงาด ม.๒(ขนาดปากกว้าง๐.๔๐ม.ลึก๔๐ซม.พร้อมฝาปิดระยะความยาวรางระบายน้ำไม่น้อยกว่า๖๖ม.พร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย)
8  พ.ค. 2566
ก่อสร้างวางท่อเมนประปารอบหมู่บ้าน บ้านหนองสะแก ม.๑๓ ขนาดท่อPVC.3ชั้น8.5โดยมีความยาวไม่น้อยกว่า๕๒๙ม. รายละเอียดตามแบบและรายการประมาณการ อบต.ขามสมบูรณ์ ป้ายโครง๑ป้าย)
8  พ.ค. 2566
ก่อสร้างถนนหินคลุก(ต่อจากบริเวณของเดิมสายสามแยกหนองแต้ถึงนานางสนั่น ปาปะแก)บ้านพะงาดเหนือพัฒนาม.๑๒) เสริมดินพื้นทางกว้าง๕ม.ยาว๒๐๐ม.ขึ้นดินสูงเแลี่ย๐.๗๐ม.ลงหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง๔ม.ยาว๑๗๒ม.หนาเฉลี่ย๐.๑๕ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า๖๘๘ตร.ม.พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่นผิวจราจรให้เรียบร้อย )
8  พ.ค. 2566
ก่อสร้างถนนหินคลุก(บริเวณสามแยกนานางแปลง บุญวิจิตรถึงเขตติดต่อบ้าปอบิดตำบลคูขาด)บ้านหนองสะเดา ม.๑๑(ขนาดผิวจราจรกว้าง๔ม.ยาว๒๕๗ม.หนาเฉลี่ย๐.๑๕ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า๑,๐๒๘ตร.ม.พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่นผิวจราจรให้เรียบร้อย พร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย)