วันที่
ชื่อเรื่อง
8  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 1,830 บาท(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคสล.ต่อจากของเดิม(สามแยกบ้านนางมยุรี ภักดีแก้วถึึงสี่แยกบ้านนายสมาน ภูขามคม)บ้านพะงาดเหนือพัฒนา หมู่ที่๑๒(วางท่อระบายน้ำคสล.ขนาด ศก.๐.๔๐ม.จำนวน๙๔ท่อนพร้อมบ่อพักจำนวน๖บ่อระยะวางท่อพร้อมบ่อพักยาวรวม๙๗.๖๐ม.กลบดินหลังท่อให้เรียบร้อยพร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เดือนมิถุนายน 2565 เดือนละ 9,000 บาท(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เดือนมิถุนายน 2565 เดือนละ 9,000 บาท(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการพนักงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขฯ เดือนมิถุนายน 2565 เดือนละ 9,000 บาท(กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านเอกสารและงานบันทึกข้อมูลทั่วไปของกองคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เดือนมิถุนายน 2565 เดือนละ 9,000 บาท(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านเอกสารและงานบันทึกข้อมูลทั่วไปของสำนักปลัดขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เดือนมิถุนายน 2565 เดือนละ 9,000 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยสำนักขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เดือนมิถุนายน 2565 เดือนละ 9,000 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งเป็นเหตุฉุกเฉิน เพื่อป้องกันชิวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2565 เป็นเงิน 9,000 บาท (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถุงขยะดำ ขนาด 36X45 จำนวน 10 ห่อๆละ 70 บาท รวมเป็นเงิน 700 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง