วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.ย. 2562
จ้างโครงการส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ ประจำปี 2562 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ขนาด 2.5x2 เมตรๆละ 120 บาท จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 600 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายบ้านสระหลวงไปประปา)บ้านสระหลวง หมู่ที่ ๓(งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี๒๕๖๒)) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
จ้างติดตั้งเหล็กดัดประตูหน่าต่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขามสมบูรณ์(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโจดไปสำนักสงฆ์โพธิืทองสัมฤทธิ์ บ้านโจด หมู่ที่๔(งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโจดไปสำนักสงฆ์โพธิืทองสัมฤทธิ์ บ้านโจด หมู่ที่๔(งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี๒๕๖๒)
16  ก.ย. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายบ้านสระหลวงไปประปา)บ้านสระหลวง หมู่ที่ ๓(งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี๒๕๖๒))
11  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักจากบ้านนางจารวีถึงบ้านนางธนัจฉรา บ้านโคกพะงาด ม.๒(ข้อบัญญัติงบประมาณ๒๕๖๑กันเงินเบิกตัดปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักสายรอบบ้าน ซอยบ้านพ่อหนูนา บ้านหนองสะเดา ม.๑๑(ข้อบัญญัติงบประมาณ๒๕๖๑กันเงินเบิกตัดปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักจากบ้านนางจารวีถึงบ้านนางธนัจฉรา บ้านโคกพะงาด ม.๒(ข้อบัญญัติงบประมาณ๒๕๖๑กันเงินเบิกตัดปี)
10  ก.ย. 2562
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักสายรอบบ้าน ซอยบ้านพ่อหนูนา บ้านหนองสะเดา ม.๑๑(ข้อบัญญัติงบประมาณ๒๕๖๑กันเงินเบิกตัดปี)