วันที่
ชื่อเรื่อง
23  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักงานปลัด) จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 14,800 บาท ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการการป้องกันและแก้ไขการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)กองสาธารณสุข(สปสช.) จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 99,850 บาท ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2563
ซื้อโครงการจัดตั้งสถานที่กลางศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของอปท.(สำนักงานปลัด)ซื้อวัสดุ อุปกรณ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานโครงการจัดตั้งสถานที่กลางศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของอปท.จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 7,550 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคสล.(สายรอบบ้านโจดด้านทิศเหนือ)บ้านโจดม.๔(กว้าง๔ม.ยาว๙๐ม.หนา๐.๑๕ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า๓๖๐ตร.ม.(ไม่มีไหล่ทาง)พร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย(จ่ายขาดฯ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคสล.(สายซอยบ้านดาบพระขรรค์ชัย)บ้านหนองสะแกพัฒนาม.๑๓(กว้าง๓ม.ยาว๑๒๑ม.หนา๐.๑๕ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า๓๖๓ตร.ม.ไม่มีไหล่ทางพร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย)(จ่ายขาดฯ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2563
จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุภายในกองช่าง(กองช่าง)ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ขบ 416-53-0008 จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 4,500 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2563
วัสดุงานบ้านงานครัว(กองการศึกษา)จำนวน 10 รายการ เป็นเงิน 2,140 บาท ตามเอกสารแนบ
21  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 12,384 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองการศึกษา)ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 3,495 บาท ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สำนักงานปลัด)จำนวน 12 รายการ เป็นเงิน 4,625 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง