วันที่
ชื่อเรื่อง
19  เม.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หมายเลขครุภัณฑ์ ขบ 416-57-0012 เป็นเงิน 800 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายรอบหมู่บ้าน)บ้านขาม หมู่ที่๑ช่วงที่๑(จากบ้านนายสมพาน พินิจถึงบ้านนายวีระ รังสิโยภาส)บ้านขาม หมู่ที่๑(ขนาดผิวจราจรกว้าง๕ม.ยาว๘๒ม.หนา๐.๑๐ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า๔๑๐ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2565
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ)กองการศึกษา(ปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่นพร้อมติดตั้งเครื่องเล่นและเครื่องออกกำลังกายจำนวน๑๗ชุด)(ตามแบบอบต.ขามสมบูรณ์กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 12,065 บาท(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ เป็นเงิน 6, 325 บาท(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ เป็นเงิน 13,255 บาท(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2565
เหมาจัดหาน้ำดื่ม น้ำแข็ง ผ้าเย็นฯลฯเพื่อใช้ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงการณ์ ประจำปี พ.ศ. 2565 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,380 บาท(สำนักงานปลัด)
29  มี.ค. 2565
จ้างเหมาจัดเเตรียมอาหารว่างแลัเครื่องดื่มในการประชุมเตรียมความพร้อมปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเทศกาลสงการณ์ ประจำปี พ.ศ.2565 จำนวน 89 คนๆละ 25 บาท รวมเป็นเงิน 2,225 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2565
เหมาจัดทำป้ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงการณ์ ประจำปี พ.ศ. 2565 ป้ายรณรงค์ป้องกัน ป้ายประชาสัมพันธ์จุดบริการประชาชน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,728 บาท(สำนักงานปลัด)
31  มี.ค. 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เดือนเมษายน 2565 เดือนละ 9,000 บาท(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง