วันที่
ชื่อเรื่อง
21  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง)ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 15,790 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2562
ซื้อโครงการจัดตั้งสถานที่กลางศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของอปท.(สำนักงานปลัด)ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการจัดตั้งสถานที่กลางศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของอปท. จำนวน 8 รายการเป็นเงิน 7,020 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน(260วันx319คนx8.37บาท)กองการศึกษา(ภาคเรียนที่๒/๒๕๖๒จัดซื้อ๑๓๐วัน( ๒๙พ.ย.๒๕๖๒-๑๗พ.ค.๒๕๖๓ ) จำนวนนักเรียน ๓๑๙ คน จัดซื้อจำนวน ๔๑,๔๗๐ กล่องๆละ ๗.๘๒ บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒๔,๒๙๕.๔๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์เด็กฯ(260วันx18คนx8.37บาท)(กองการศึกษา)ภาคเรียนที่๒/๒๕๖๒จัดซื้อ๑๓๐วัน(๒๙พ.ย.๒๕๖๒-๑๗พ.ค.๒๕๖๓)จำนวนนักเรียน๓๑คน จัดซื้อจำนวน๔,๐๓๐กล่องๆละ๗.๘๒ บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๑,๕๑๔.๖๐บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2562
จ้างรายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ(กองคลัง)จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินป้ายอิงค์เจ็ท ขนาด 2 x 1.5 เมตร จำนวน 13 ป้าย เป็นเงินทั้งสิ้น 4,680 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2562
ซื้อโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน(กองคลัง)ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 4,840 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2562
ซื้อโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน(กองคลัง)ซื้อวัสดุก่อสร้าง เทปวัดที่ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 2,160 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2562
จ้างค่าบำรุงรักษาค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมปรับปรุงถนนคสล.ถนนลูกรัง ถนนหินคลุก ถนนลาดยางฯลฯ(กองช่าง)ซ่อมถนนลูกรัง(2สาย)บ้านโนนสีฟัน ม.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2562
จ้างค่าบำรุงรักษาค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมปรับปรุงถนนคสล.ถนนลูกรัง ถนนหินคลุก ถนนลาดยางฯลฯ(กองช่าง)ซ่อมถนนลูกรัง(3สาย)บ้านโจด ม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2562
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลของสำนักปลัด เดือนพฤศจิกายน 2562 เดือนละ 9,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง