วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ต.ค. 2562
จ้างค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์และค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงรถยนต์ส่วนกลางและค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์อื่นๆฯลฯ(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนมอเตอร์พัดลมแอร์ ครุภัณฑ์ ขบ 001 49 0001 รถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กน 8780 จำนวนเงิน 1,700 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2562
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ(กองการศึกษา)
11  ต.ค. 2562
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์จำนวน๑เครื่อง(กองคลัง)
11  ต.ค. 2562
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์(โน๊ตบุ๊ค)สำหรับงานสำนักงานพร้อมอุปกรณ์จำนวน๑เครื่อง(กองคลัง)
11  ต.ค. 2562
จัดซ้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานพร้อมอุปกรณ์จำนวน๑เครื่อง(กองคลัง)
11  ต.ค. 2562
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร(แบบ๒บานเปิด)จำนวน๓หลังๆละ๕,๕๐๐บาท(กองคลัง)
10  ต.ค. 2562
โครงการอบรมให้ความรู้ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ.ศ.2540(สำนักงานปลัด)
10  ต.ค. 2562
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฏหมายที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน(สำนักงานปลัด)
10  ต.ค. 2562
โครงการอบต.สัญจร(สำนักงานปลัด)
10  ต.ค. 2562
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี(อพสธ.)(สำนักงานปลัด)