วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ม.ค. 2567
โครงการก่อสร้างหอถังเหล็กประปา บ้านบุ่งตะคลอง ม.8 (โดยก่อสร้างหอถังประปา จำนวน1แห่ง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ1ป้ายตามแบบ อบต.ขามสมบูรณ์กำหนด)(จ่ายขาดเงินสะสม2567)
11  ม.ค. 2567
ก่อสร้างถนนหินคลุกต่อจากเดิม สายเรียบคลองรอบสระแดง บ้นโคกพะงาด ม.2 (ขนาดผิวจราจรกว้าง3ม.ยาว245ม.หนาเฉลี่ย0.15ม.หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า110.25ลูกบาศก์เมตร(แน่น)พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่นผิวจราจรให้เรียบร้อยพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ1ป้าย)(จ่ายขาดเงินสะสม2567)
11  ม.ค. 2567
โครงการติดตั้งปั๊มสูบน้ำ งานป้องกันและบรรเทาสาธารรภัย อบต.ขามสมบูรณ์(โดยการติดตั้งปั๊มสูบน้ำจำนวน1แห่ง ตามแบบ อบต.ขามสมบูรณ์กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ1ป้าย)(จ่ายขาดเงินสะสม2567)
11  ม.ค. 2567
ซ่อมสร้างถนนคสล.ช่วงที่2 ถนนคสล.สายกลางบ้านไปบ้านนางสงบ โชคพิมาย บ้านใหม่สามัคคี ม.10( ขนาดผิวจราจรกว้าง4ม.ยาว95ม.หนาเฉลี่ย0.10ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า380ตร.ม.พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ1ป้าย)(จ่ายขาดเงินสะสม2567)
11  ม.ค. 2567
ก่อสร้างถนนหินคลุก สายนานายจง ต่อจากเดิม ช่วงที่3 บ้านโกรกพัฒนา ม.9(ขนาดผิวจราจรกว้าง3.50ม.ยาว210ม.หนาเฉลี่ย0.15ม.หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า110.25ลูกบาศก์เมตร(แน่น)พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่นผิวจราจรให้เรียบร้อยพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ1ป้าย)(จ่ายขาดเงินสะสม2567)
11  ม.ค. 2567
ก่อสร้างถนนคสล.ต่อจากเดิม สายโคกหนองรังกาถึงโนนจะบก ช่วงที่ 3 บ้านมะค่า ม.7(ขนาดผิวจราจรกว้าง4ม.ยาว65ม.หนา0.15ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า260ตร.ม.พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ1ป้าย)(จ่ายขาดเงินสะสม2567)
11  ม.ค. 2567
โครงการขยายเขตประปาท่อเมน บ้านตะหนอด ม.6(โดยขยายเขตท่อเมนประปา ขนาดท่อPVC 3นิ้ว ชั้น8.5 โดยมีความยาวไม่น้อยกว่า524ม.รายละเอียดและรายการประมาณการตามแบบอบต.ขามสมบูรณ์กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ1ป้าย)(จ่ายขาดเงินสะสม2567)
11  ม.ค. 2567
ก่อสร้างถนนคสล.จำนวน2สาย(สายที่1ซอยอยู่ดีมีสุข สายที่2ซอยตรวจนอก)บ้านโนนสีฟัน ม.5(สายที่1 ขนาดผิวจราจรกว้าง4ม.ยาว40ม.หนา0.15ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า160ตร.ม. สายที่2 ขนาดผิวจราจรกว้าง3.50ม.ยาว50ม.หนา0.15ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า175ตร.ม.พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ1ป้าย(จ่ายขาดเงินสะสม2567)
11  ม.ค. 2567
ก่อสร้างถนน คสล.สายปู่ตาไปวัดบ้านขาม จำนวน 2 ช่วง บ้านขาม ม.1( ช่วงที่1 กว้าง4ม.ยาว72ม.หนาเฉลี่ย0.10ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า288ตร.ม. ช่วงที่2กว้าง5ม.ยาว15ม.หนาเฉลี่ย0.10ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า75ตร.ม.พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ1ป้าย)(จ่ายขาดเงินสะสม2567)
11  ม.ค. 2567
โครงการขยายเขตท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านหนองสะแกพัฒนา ม.13(โดยขยายเขตท่อเมนประปา วางท่อเมนประปา ขนาดท่อPVC 2 1/2 นิ้ว ชั้น8.5 โดยมีความยาวรวมไม่น้อยกว่า752ม.รายละเอียดตามแบบอบต.ขามสมบูรณ์กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ1ป้าย)(จ่ายขาดเงินสะสม2567)