วันที่
ชื่อเรื่อง
31  มี.ค. 2566
จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยสำนักงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือนเมษายน 2566 เป็นเงิน 9,000 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2566
จ้างเหมาบริการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำเดือนเมษายน 2566 เป็นเงิน 5,000 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2566
จ้างเหมาพนักงานคนงานทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งเป็นเหตุฉุกเฉิน ประจำเดือนเมษายน 2566 เป็นเงิน 9,000 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (หลอด LED ยาว และ โฟโต้สวิตช์ 3 สาย) เป็นเงิน 3,920 บาท(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ(บริเวณบ้านนายจักรพงษ์ พันธ์พืชถึงบ้านนางบุญชื่น เจือจันทร์)บ้านตะหนอดหมู่ที่๖กว้าง๐.๔๐ม.ลึก๔๐ซม.พร้อมฝาปิดระยะความยาวรางระบายน้ำไม่น้อยกว่า๗๗ม.พร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย)ข้อบัญญัติ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.(รอบหมู่บ้าน)จุดที่๑จากบ้านนางเธียร ขอกลางถึงบ้านนางมะลิ ขอกลาง บ้านโนนสีฟัน หมู่ที่๕(กว้าง๐.๔๐ม.ลึก๔๐ซม.พร้อมฝาปิดระยะความยาวรางระบายน้ำไม่น้อยกว่า๗๗ม.พร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย)ข้อบัญญํติ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2566
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เติมเครื่องสูบน้ำ หมายเลขครุภัณฑ์ 489 59 0001 เพื่อช่วยเหลือประชาชนหมู่ที่ 1 บ้านขาม เป็นจำนวน 4 วัน เป็นเงิน 3,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ขบ 416-63-0017 เปลี่ยนเพาเวอร์ซัพพลาย พัดลมสำหรับใส่เคสตัวเล็ก ค่าบริการตรวจเช็คและทำความสะอาด รวมเป็นเงิน 1,790 บาท(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,840 บาท(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2566
ก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.(รอบหมู่บ้าน)จุดที่๑จากบ้านนางเธียร ขอกลางถึงบ้านนางมะลิ ขอกลาง บ้านโนนสีฟัน หมู่ที่๕(กว้าง๐.๔๐ม.ลึก๔๐ซม.พร้อมฝาปิดระยะความยาวรางระบายน้ำไม่น้อยกว่า๗๗ม.พร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย)ข้อบัญญํติ๒๕๖๖