วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ส.ค. 2564
จ้างงบกลาง เงินสำรองจ่าย (สำนักงานปลัด)-กำจัดวัชพืชคลองอีสานเขียวบ้านโกรกพัฒนาหมู่ที่๙(ปากคลองกว้างเฉลี่ย๒๓ม.ความยาว๑๘๐ม.หรือมีพื้นที่กำจัดวัชพืชไม่น้อยกว่า๔,๑๔๐ตร.ม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2564
จ้างงบกลาง เงินสำรองจ่าย เป็นรายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนฯ(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลทรงพระเจริญ เนื่องในวันที่ 12 สิงหาคม 2564 (กองการศึกษา) จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 436 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองสาธารณสุข) จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 1,125 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล สถานที่กักตัวระดับตำบล State Quarantine(SQ)ตำบลขามสมบูรณ์(กองสาธารณสุข) จำนวน 3 ป้าย เป็นเงิน 2,940 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอประชุมเอนกประสงค์อบต.ขามสมบูรณ์(สำนักงานปลัด)ขนาดกว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๘ เมตร จำนวน ๑ หลัง(ตามแบบแปลนที่อบต.ขามสมบูรณ์กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุ ตู้ลิ้นชัก 3 ชั้น จำนวน 10 ตัว มุ้งครอบใหญ่ จำนวน 10 หลัง พัดลม จำนวน 10 ตัวรวมเป็นเงิน 14,800 บาท เพื่อใช้ในการจัดตั้งศูนย์ State Quarantine ณ ศพด อบต.ขามสมบูรณ์(สำนักงานปลัด) ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ขามสมบูรณ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2564
ซื้อพัสดุและเบิกจ่ายในกรณีจำเป็นเร่งด่วนในการจัดตั้งศูนย์ Local Quarantine (สำนักงานปลัด) เตียงนอน(แคร่ไม้ไผ่) จำนวน 5 ตัว เป็นเงิน 3,500 บาท ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักงานปลัด) กระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 100 รีมๆละ 135 บาท รวมเป็นเงิน 13,500 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง