วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ต.ค. 2563
จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เดือนพฤศจิกายน 2563 เดือนละ 9,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2563
จ้างเหมาบำรุงรักษาและปรับปรุงรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์และค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงรถยนต์ส่วนกลางและค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์อื่นๆฯลฯ(สำนักงานปลัด) โดยการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนกรองเครื่องและตรวจเช็คสภาพ เป็นเงิน 1,480 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ(กองช่าง) จำนวน 11 รายการ เป็นเงิน 5,170 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์สุขภาพฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (กองสาธารณสุข) จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 360 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์สุขภาพฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (กองสาธารณสุข) จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 1,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2563
จ้างเหมาจัดหาอาหารว่าง อาหารกลางวัน พร้อมเครื่องดื่มเพื่อใช้ในโครงการจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์สุขภาพฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (กองสาธารณสุข) เป็นเงิน 8,400 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 360 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 23 ตุลาคม 2563 เป็นเงิน 1,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำพานพุ่มดอกไม้สด(โทนสีแดงขาว)เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563 เป็นเงิน 700 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ต.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์(ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ) จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 360 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง