วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ต.ค. 2564
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อนำมาบรรจุกระสอบทราย นำไปช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับความเดือนร้อนจากอุทกภัย หมู่ที่ 1 ถนนชำรุด 1 สาย เป็นจำนวนเงิน 4,720 บาท ตามเอกสารแนบท้าย(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2564
จ้างเหมาจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมตามโครงการเให้ความรู้ที่เท่าทันในการกระทำผิดทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขฯ(สำนักงานปลัด) จำนวน 47 คนๆละ 35 บาท เป็นเงิน 1,645 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2564
จ้างงบกลาง เงินสำรองจ่าย เป็นรายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนฯ(สำนักงานปลัด)-ซ่อมแซมถนนและท่อระบายน้ำที่ชำรุดในเขตอบต.ขามสมบูรณ์ บ้านบุ่งตะครองม.๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ต.ค. 2564
จ้างเหมาจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์(สำนักงานปลัด) เป็นเงิน 450 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานด้านเอกสารของสำนักปลัด ประจำเดือนตุลาคม 2564 เป็นเงิน 9,000 บาท (สำนักงานปลัด) ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลของกองคลัง ประจำเดือนตุลาคม 2564 (กองคลัง) เป็นเงิน 9,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือนตุลาคม 2564 เป็นเงิน 9,000 บาท กองการศึกษา ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือนตุลาคม 2564 เป็นเงิน 9,000 บาท (สำนักงานปลัด) ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
จ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนตุลาคม 2564 เป็นเงิน 9,000 บาท (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือนตุลาคม 2564 เป็นเงิน 9,000 บาท กองการศึกษา ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง