วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ต.ค. 2564
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือน ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2564
จ้างเหมาจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 (สำนักงานปลัด) เป็นเงิน 775 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการและประสบปัญหาทางสังคมภายในตำบลขามสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 (สำนักงานปลัด,งานสวัสดิการฯ) จำนวน 24 รายการ เป็นเงิน 60,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัฑณ์ ขบ 602-52-0003 (สำนักงานปลัด) จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 500 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สำนักปลัด) เป็นเงิน 8,350 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ขบ 416-63-0021 (กองคลัง) จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 400 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างเหมาประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์(สำนักงานปลัด) ประจำปี 2564 เป็นเงิน 20,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำอาหารกล่องเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ติดเชื้อโควิด-19 กรณีถูกกักตัว 7 วัน(สำนักงานปลัด) เป็นเงิน 1,100 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำอาหารกล่องเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ติดเชื้อโควิด-19 กรณีถูกกักตัว 8 วัน(สำนักงานปลัด) เป็นเงิน 1,250 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคสล.(สายกลางหมู่บ้าน)บ้านใหม่สามัคคี ม.๑๐(กว้าง๔ม.ยาว๒๕๐ม.หนา๐.๑๕ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า๑,๐๐๐ตร.ม.(โครงการเศรษฐกิจฐานราก๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง