วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ย. 2563
ซื้อกล้องหาระดับ จำนวน 1 ชุด(กองช่าง) จำนวน 1 ชุด รวมเป็นเงิน 34,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์(Smart Card Reader)(สำนักงานปลัด) จำนวน 2 เครื่องๆละ 700 รวมเป็นเงิน 1,400 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
ซื้อไม้สต๊าฟ(แบบชัก 5 เมตร)จำนวน 1 ชุด(กองช่าง) จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,500 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2563
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลของกองช่าง เดือนกันยายน 2563 เดือนละ 9,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2563
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานด้านผู้ช่วยช่างไฟฟ้าของกองช่าง เดือนกันยายน 2563 เดือนละ 9,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2563
จ้างเหมาบริการพนักงานผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เดือนกันยายน 2563 เดือนละ 9,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2563
จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดศูนย์เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เดือนกันยายน 2563 เดือนละ 9,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2563
จ้างเหมาถ่ายเอกสารศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนตามโครงการจัดตั้งสถานที่กลางศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของอปท.(สำนักงานปลัด)เดือนกันยายน 2563 เดือนละ 1,500 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2563
เหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เดือนกันยายน 2563 เดือนละ 9,000 บาท ตามเอกสารแนบ
27  ส.ค. 2563
จ้างเหมาบริการพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์เพื่อช่วยปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขฯ เดือนกันยายน 2563 เดือนละ 9,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง