วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ธ.ค. 2562
ซื้อรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ(สำนักงานปลัด)ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการประชุมเตรียมความพร้อมปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563 จำนวน 62 คนๆละ 25 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,550 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง)ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษต่อเนื่อง 15x11 1 ชั้น ไม่มีเส้น) จำนวน 1 กล่อง เป็นเงิน 950 บาท ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองการศึกษา)ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ตามเอกสารแนบท้าย เป็นเงิน 16,020 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2562
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ)(กองการศึกษา)จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล ขนาด 1X3 เมตร จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 360 บาท ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2562
จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุภายในสำนักงานปลัด(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาซ่อมแซมตู้เย็น หมายเลขครุภัณฑ์ ขบ 703-45-0002 ตามเอกสารแนบท้าย เป็นเงิน 1,700 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักงานปลัด)ซื้อวัสดุสำนักงาน ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร SHARP AR-5520N จำนวน 2 หลอด เป็นเงิน 9,000 บาท ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักงานปลัด)ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการเป็นเงิน 16,020 บาท ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง)ซื้อหมึกจำนวน 4 รายการเป็นเงิน 16,020 บาท ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2562
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล การประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน 1 ป้ายเป็นเงิน 240 บาท ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2562
จ้างรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562 จำนวน 33 คนๆละ 25 เป็นเงิน 825 บาท ตามเอกสารแนบรายละเอียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง