วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ส.ค. 2564
จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เดือนกันยายน 2564 เป็นเงิน 9,000 บาท (กองการศึกษา) ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2564
จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลสำนักปลัด เดือนกันยายน 2564 เป็นเงิน 6,000 บาท (สำนักงานปลัด) ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2564
จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เดือนกันยายน 2564 เป็นเงิน 9,000 บาท (กองการศึกษา) ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2564
จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เดือนกันยายน 2564 เป็นเงิน 9,000 บาท (สำนักงานปลัด) ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2564
จ้างเหมาพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์เพื่อช่วยปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่สาธารณาฯ เดือนกันยายน 2564 เป็นเงิน 9,000 บาท (กองสาธารณสุข) ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2564
ซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ติดเชื้อโควิด-19 กรณีถูกกักตัว 10 วัน(สำนักงานปลัด) จำนวน 1,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2564
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือน กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักงานปลัด) จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 2,500 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2564
ซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ติดเชื้อโควิด-19 กรณีถูกกักตัว 14 วัน เป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท ตามเอกสารแนบท้าย(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2564
ซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ติดเชื้อโควิด-19 กรณีกักตัว 17,18 วัน (สำนักงานปลัด) เป็นเงิน 2,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง