วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.ย. 2562
จ้างค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงถนนคสล.ถนนลูกรัง ถนนหินคลุกถนนลาดยางในเขตตำบลขามสมบูรณ์(กองช่าง)ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนจำนวน๒สาย บ้านสระหลวง ม.๓และบ้านหนองสะเดา ม.๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2562
จ้างค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงถนนคสล.ถนนลูกรัง ถนนหินคลุกถนนลาดยางในเขตตำบลขามสมบูรณ์(กองช่าง)ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนบ้านตะหนอด ม.๖,บ้านบุุ่งตะครอง ม.๘และบ้านใหม่สามัคคี ม.๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก(สายเรียบคลองอีสานเขียวโกรกไม้แดงถึงบ้านตะหนอด) ม.3 บ้านสระหลวง(ขนาดผิวจราจรกว้าง๓.๕๐ม.ยาว๒๙๗ม.หนาเฉลี่ย๐.๑๕ม.หรือมีพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า๑,๐๓๙.๕๐ตร.ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุภายในกองคลัง(กองคลัง)จ้างเหมาซ่อมแซมโน๊ตบุ๊ต หมายเลขครุภัณฑ์ ขบ 481-61-0009 จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 7,300 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำ 2563 และแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,825 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
จ้างค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขครุภัณฑ์ 006-57-0001 เลขทะเบียน ผษ 4124 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
จ้างค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงถนนคสล.ถนนลูกรัง ถนนหินคลุกถนนลาดยางในเขตตำบลขามสมบูรณ์(กองช่าง)ซ่อมแซมและปรับปรุงถนน,วางท่อระบายน้ำฯในเขตอบต.ขามสมบูรณ์ บ้านขาม หมู่ที่๑และบ้านโกรกพัฒนาหมู่ที่๙(ก่อสร้างตามแบบอบต.ขามสมบูรณ์กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
จ้างค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงถนนคสล.ถนนลูกรัง ถนนหินคลุกถนนลาดยางในเขตตำบลขามสมบูรณ์(กองช่าง)ซ่อมแซมและปรับปรุงถนน,วางท่อระบายน้ำฯในเขตอบต.ขามสมบูรณ์จำนวน๔จุด บ้านโคกพะงาด หมู่ที่๒(ก่อสร้างตามแบบอบต.ขามสมบูรณ์กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก(สายฟาร์มไก่ไปบ้านหนองบัวโคก)บ้านมะค่า หมู่ที่๗(ขนาดกว้าง๔เมตรยาว๓๐๐เมตรหนาเฉลี่ย๐.๑๕เมตร)ตามแบบแปลนมาตรฐานที่อบต.ขามสมบูรณ์กำหนด พร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
จ้างโครงการส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ ประจำปี 2562 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,200 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง