วันที่
ชื่อเรื่อง
16  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ(กองช่าง) จำนวน 2 รายการ 4,880 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2564
ซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 24,000 บีทียูพร้อมติดตั้งจำนวน 2 เครื่อง(ที่ห้องทำงานกองช่างที่ต่อเติมใหม่ 1 เครื่อง ,กองคลังที่ต่อเติมใหม่ 1 เครื่อง)เครื่องละ 27,500 บาท รวมเป็นเงิน 55,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักงานปลัด) จำนวน 44 รายการ เป็นเงิน 26,293 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากบ้านโกรกพัฒนา-บ้านสระหลวง ม.๙ บ้านโกรกพัฒนา ต.ขามสมบูรณ์(กว้าง๖ม.ยาว๒,๗๓๐ม.หนา๐.๐๕ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า๑๖,๓๘๐ตร.ม.)กองช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  มี.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.)(กองสาธารณสุข) จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 900 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2564
ซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนังขนาด 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่องๆละ 27,500 บาท รวมเป็นเงิน 55,000 บาท (กองการศึกษา) ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ(กองช่าง) จำนวน 6 รายการเป็นเงิน 11,985 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2564
จ้างงบกลาง เงินสำรองจ่าย เป็นรายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนฯ(สำนักงานปลัด)-จ้างถมดินคันทาง(ซอยกระทุ่มแบนไปคลองโกรกไม้แดง)บ้านสระแดง ม.๓(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2564
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานทั่วไปของกองช่าง ประจำเดือนมีนาคม 2564 เดือนละ 9,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2564
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านงานทั่วไป ของกองช่าง เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นเงิน 9,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง