วันที่
ชื่อเรื่อง
29  มี.ค. 2567
จ้างเหมาจัดหาพวงมาลัยเพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุของอบต.ขามสมบูรณ์ ประจำปี 2567 จำนวน 200 พวงๆละ 50 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท(สำนักปลัด-งานพัฒนาชุมชน)(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย TOR สำนักปลัด-งานพัฒนาชุมชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2567
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ขามสมบูรณ์ ประจำเดือน เมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2567
จ้างวางระบบท่อประปาผิวดิน แบบหอถังสูง บ้านตะหนอด หมู่ที่๖ (ขนาด๑๐ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ อบต.ขามสมบูรณ์กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2567
จ้างเหมาจัดทำป้าย ขนาด 1.5X2.5 เมตร เพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุของอบต.ขามสมบูรณ์ จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 450 บาท(สำนักปลัด-งานพัฒนาชุมชน)(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย TOR ของสำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2567
ซื้อชุดยาสามัญประจำบ้านเพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุของอบต.ขามสมบูรณ์ ประจำปี 2567 จำนวน 787 คนๆละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 78,700 บาท(สำนักปลัด-งานพัฒนาชุมชน)(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย TOR ของสำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2567
จ้างเหมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องพร้อมกรองเครื่องสำหรับครุภัณฑ์ ขบ 001 49 0001 รถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กน 8780 นครราชสีมา เป็นเงิน 1,300 บาท(สำนักปลัด) (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย TOR ของสำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 3,985 บาท (สำนักปลัด)(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย TOR ของสำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2567
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดงาน MOI Waste Bank Week มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ การจัดตั้งธนาคารขยะครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลขามสมบูรณ์ขนาด 3x1 เมตร จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 390 บาท(กองสาธารณสุข)(ตามเอกสารแนบท้ายรายละเอียดตาม TOR ของกองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2567 จำนวน 4 ราย เป็นเงิน 29,490 บาท(สำนักปลัด)(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย TOR ของสำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 605 บาท(กองการศึกษา) (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย TOR กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง