วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ย. 2566
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงพ่นหมอกควันเพื่อใช้โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2566 เป็นเงิน 1,500 บาท(กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและภาวะความเป็นผู้นำให้กับคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาฯพนักงานส่วนตำบล,ลูกจ้างประจำ,พนักงานจ้างและผู้นำชุมชนฯลฯ จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 450 บาท(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
จ้างเหมาจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและภาวะความเป็นผู้นำให้กับคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาฯพนักงานส่วนตำบล,ลูกจ้างประจำ,พนักงานจ้างและผู้นำชุมชนฯลฯ จำนวน 71 ชุดๆละ 50 รวมเป็นเงิน 3,550 บาท(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดิน บ้านตะหนอด ม.6(โดยก่อสร้างฐานราก ระบบประปาผิวดินแบบหอถังสูง ขนาด10ลบ.ม.และย้ายโครงการสร้างเหล็กถักพร้อมติดตั้ง พร้อมป้ายโครงการจำนวน1ป้าย)(จ่ายขาดเงินสะสม2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการผู้สูงอายุฯตำบลขามสมบูรณ์ จำนวน 13 รายการ เป็นเงิน 20,000 บาท(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 1,290 บาท(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
จ้างเหมาจัดหาถุงยังชีพงานดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ประสบปัญหาทางสังคม ประจำปีงบประมาณ 2566 เป็นเงิน 3,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
จ้างวางท่อเมนประปารอบหมู่บ้าน บ้านหนองสะแกพัฒนา ม.13(โดยก่อสร้างวางท่อเมนประปา ขนาดท่อPVC.3ชั้น8.5 โดยมีความยาวไม่น้อยกว่า720ม.พร้อมป้ายโครงการจำนวน1ป้าย)(จ่ายขาดเงินสะสม2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำโครงเหล็กพร้อมอุปกรณ์ทำป้าย(ป้าย Korat Expo 2029) ขนาด 5.50x16 เมตร จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 26,300 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายนานางสุบินถึงนานางสนั่น ปาปะเก ช่วงที1 บ้านพะงาดเหนือพัฒนา ม.12(ขนาดผิวจราจรกว้าง4ม.ยาว240ม.หนาเฉลี่ย0.15ม.หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า144ลูกบาศก์เมตร(แน่น)พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่นผิวจราจรให้เรียบร้อยพร้อมป้ายโครงการ1ป้าย)(จ่ายขาดเงินสะสม2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง