วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ธ.ค. 2565
เหมาบริการตรวจสภาพและซ่อมแซมกล้องวงจรปิด หมายเลขครุภัณฑ์ ขบ 493 61 0001 รวมเป็นเงินทั้งสิน 24,000 บาท(สำนักงานปลัด)
1  ธ.ค. 2565
จ้างเงินสำรองจ่าย(โครงการปรับพื้นทางซ่อมแซมถนนในเขตตำบลขามสมบูรณ์ จำนวน๑๘สาย)รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือนธันวาคม 2565 เป็นเงิน 9,000 บาท(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
จ้างเหมาพนักงานผู้ดูแลเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือนธันวาคม 2565 เป็นเงิน 9,000 บาท(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
จ้างเหมาคนงานทั่วไปของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือนธันวาคม 2565 เป็นเงิน 9,000 บาท(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือนธันวาคม 2565 เป็นเงิน 9,000 บาท(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือนธันวาคม 2565 เป็นเงิน 9,000 บาท(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือนธันวาคม 2565 เป็นเงิน 9,000 บาท(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านเอกสารและด้านบันทึกข้อมูลทั่วไปของคลังองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือนธันวาคม 2565 เป็นเงิน 9,000 บาท(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการผู้ช่วยธุรการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือนธันวาคม 2565 เป็นเงิน 9,000 บาท(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง