วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ม.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ขบ.416-63-0021 เป็นเงิน 2,140 บาท ตามเอกสารแนบท้าย(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 5,375 บาท ตามเอกสารแนบท้าย(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 5,250 บาท ตามเอกสารแนบท้าย(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาบริการโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2565 เป็นเงิน 99,936.45 บาท ตามเอกสารแนบท้าย(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาบริการโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2565 เป็นเงิน 100,000 บาท ตามเอกสารแนบท้าย(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือน มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 5,460 บาท ตามเอกสารแนบท้าย(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 12 รายการ เป็นเงิน 4,990 บาท ตามเอกสารแนบท้าย(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 1,750 บาท ตามเอกสารแนบท้าย(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ เป็น 3,900 บาท ตามเอกสาร(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง