วันที่
ชื่อเรื่อง
28  พ.ค. 2563
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ)(กองการศึกษา)จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เดือนมิถุนายน 2563 เป็นเงิน 9,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2563
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(กองสาธารณสุขฯ)จ้างเหมาบริการเพื่อช่วยงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เดือนมิถุนายน 2563 เดือนละ 9,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์เด็กฯ(260วันx18คนx8.37บาท)(กองการศึกษา)ภาคเรียนที่๑/๒๕๖๓จัดซื้อ๓๐วัน(๑มิ.ย.๖๓-๓๐มิ.ย.๖๓)จำนวน๓๒คนจัดซื้อ๙๖๐กล่องๆละ๗.๘๒บาทเป็นเงินทั้งสิ้น๗,๕๐๗.๒๐บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน(260วันx319คนx8.37บาท)กองการศึกษาภาคเรียน๑/๒๕๖๓จัดซื้อ๓๐วัน(๑มิ.ย.๒๕๖๓-๓๐มิ.ย.๒๕๖๓)จำนวน๓๒๔คนจัดซื้อ๙,๗๒๐กล่องๆละ๗.๘๒บาทเป็นเงินทั้งสิ้น๗๖,๐๑๐.๔๐บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2563
จ้างโครงการจัดตั้งสถานที่กลางศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของอปท.(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของอปท. เดือนมิถุนายน 2563 เดือนละ 9,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2563
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เดือนมิถุนายน 2563 เดือนละ 9,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2563
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลของสำนักปลัด เดือนมิถุนายน 2563 เดือน 9,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือน มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองสาธารณสุขฯ) จำนวน 2 รายการ พร้อมติดตั้ง เป็นเงินทั้งสิ้น 1,400 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 20,299 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง