วันที่
ชื่อเรื่อง
23  พ.ค. 2562
ซื้อซื้องบกลาง ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(ราคาประมาณการจากกองช่าง) จำนวน 15 ครัวเรือน เป็นเงิน 47,805. บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2562
จ้างโครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ(สำนักงานปลัด/งานพัฒนาชุมชน)จ้างเหมาจัดทำป้ายพระฉายาลักษณ์และขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทำโต๊ะหมู่ประดิษฐาน พระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22,830 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2562
ซื้อโครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ(สำนักงานปลัด/งานพัฒนาชุมชน)จัดซื้อสมุดลงนาม ผ้าซับในม้วนใหญ่ ซื้อธงชาติผ้าร่ม ซื้อธงราชกาลที่ 10 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 129,245 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2562
อาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ(กองการศึกษา)
22  พ.ค. 2562
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน(กองการศึกษา)
22  พ.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน(กองการศึกษา)จำนวน47วัน(23พ.ค.2562-31ก.ค.2562ไม่รวมวันหยุดและเสาร์อาทิตย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ(กองการศึกษา)จำนวน47วัน(23พ.ค.2562-31ก.ค.2562ไม่รวมวันหยุดและเสาร์อาทิตย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อเก้าอี้สำหรับประธานสภาอบต.จำนวน๑ตัวและสำหรับสมาชิกสภสอบต.จำนวน๒๓ตัว(สำนักงานปลัด)จัดซื้อเก้าอี้สำหรับประธานสภาอบต.จำนวน๑ตัวและสำหรับสมาชิกสภสอบต.จำนวน๒๓ตัว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 49,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อเครื่องดูดฝุนขนาด25ลิตร จำนวน1เครื่อง(สำนักงานปลัด)จัดซื้อเครื่องดูดฝุนขนาด 25 ลิตร จำนวน 1 เครื่องๆละ 13,500 บาทถ้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2562
จัดซื้อเครื่องดูดฝุนขนาด25ลิตร จำนวน1เครื่อง(สำนักงานปลัด)