วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.พ. 2563
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(กองสาธารณสุขฯ)จ้างเหมาบริการเพื่อช่วยงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เดือนมีนาคม 2563 เดือนละ 9,000 บาท ตามเอกสานแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2563
จ้างโครงการจัดตั้งสถานที่กลางศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของอปท.(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานตามโครงการฯ เดือนมีนาคม 2563 เดือนละ 9,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2563
จ้างโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพแก่ประชาชนตำบลขามสมบูรณ์(สำนักงานปลัด,งานพัฒนาชุมชน)หลักสูตรการสานเส้นพลาสติกประจำปี 2563 จ้างเหมาจัดหาวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 3,950 บาท ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2563
จ้างโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพแก่ประชาชนตำบลขามสมบูรณ์(สำนักงานปลัด,งานพัฒนาชุมชน)หลักสูตรการสานเส้นพลาสติกประจำปี 2563 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 12,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2563
จ้างโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพแก่ประชาชนตำบลขามสมบูรณ์(สำนักงานปลัด,งานพัฒนาชุมชน)หลักสูตรการสานเส้นพลาสติก จ้างเหมาจัดป้ายโครงการ ขนาด 1.5X2.5 เมตร จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 450 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านบ้านหนองสะเดาม.๑๑(ช่วงที่๑ วางท่อระบายน้ำคสล.เส้นผ่านศูนย์กลาง๐.๖๐ม.ระยะวางท่อยาว๓๒ม.พร้อมบ่อพักจำนวน๓บ่อช่วงที่๒ วางท่อระบายน้ำคสล.เส้นผ่านศูนย์กลาง๐.๖๐ม.ระยะวางท่อยาว๒๘ม.พร้อมบ่อพักจำนวน๓บ่อ)พร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านพะงาดเหนือพัฒนาหมู่ที่๑๒(วางท่อระบายน้ำคสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง๐.๔๐เมตรยาว๙๒เมตรพร้อมบ่อพักจำนวน๘๘ท่อนบ่อพักคสล.ขนาด๐.๘๐x๐.๘๐เมตรจำนวน๗บ่อ)ตามแบบแปลนมาตรฐานที่อบต.ขามสมบูรณ์กำหนดพร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2563
จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุภายในกองช่าง(กองช่าง)จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้น Brother หมายเลขครุภัณฑ์ ขบ 602-57-0012 เป็นเงิน 2,200 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง)ซื้อไส้ปากกาลูกลื่น papker จำนวน 5 อัน เป็นเงิน 595 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2563
ซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงานพร้อมอุปกรณ์จำนวน ๑ เครื่อง(กองช่าง) เป็นเงิน 22,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง