วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 4,950 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดสำนักงาน(กองคลัง) จำนวน 30 รายการ เป็นเงิน 14,198 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการประชุมเตรียมความพร้อมปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564 เป็นเงิน 1,525 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) หมายเลขครุภํณฑ์ ขบ 602-85-0014 จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 5,150 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองสาธารณสุข) จำนวน 12 รายการ เป็นเงิน 3,201 บาท ตามเอกสารแนบท้ายรายละเอียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองสาธารณสุข)จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 17,900 บาท ตามเอกสารแนบท้ายรายละเอียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2563
ซื้อแบบพิมพ์จัดทำในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 3,927.50 บาท ตามเอกสารแนบท้ายรายละเอียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค(สำนักปลัด) หมายเลขครุภัณฑ์ ขบ 481-56-0008 จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 5,150 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักงานปลัด) จำนวน 1 รายการ ทเป็นเงิน 14,300 บาท ตามเอกสารแนบท้ายรายละเอียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักงานปลัด) จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 17,700 บาท ตามเอกสารแนบท้ายรายละเอียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง