วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ก.ย. 2562
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
30  ส.ค. 2562
จ้างโครงการสูงวัย ใส่ใจสุขภาพ กลุ่มผู้สูงอายุตำบลขามสมบูรณ์ ประจำปี ๒๕๖๒ จ้างเหมาอาหารกลางวัน จำนวน 150คนๆละ70บาท อาหารว่างและเครื่องดื่ม 150คนๆละ50 บาท 2 มื้อ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
จ้างโครงการสูงวัย ใส่ใจสุขภาพ กลุ่มผู้สูงอายุตำบลขามสมบูรณ์ ประจำปี ๒๕๖๒ จ้างเหมาจัดหาวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,700 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
จ้างโครงการสูงวัย ใส่ใจสุขภาพ กลุ่มผู้สูงอายุตำบลขามสมบูรณ์ ประจำปี ๒๕๖๒ จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 360 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
โครงการสูงวัย ใส่ใจสุขภาพ กลุ่มผู้สูงอายุตำบลขามสมบูรณ์ ประจำปี ๒๕๖๒
30  ส.ค. 2562
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาซักรีดผ้าซับใน จำนวน 1 รายการ รวมเป็นเงิน 10,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เดือน กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคสล.บ้านสระหลวง ม.๓(ขนาดผิวจราจรกว้าง๓ม.ยาว๔๐ม.หนา๐.๑๕ม.หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า๑๒๐ตร.ม.ไม่มีไหล่ทาง)งบจ่ายขาดเงินสะสม๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนคสล.ซอยกลางบ้านด้านทิศใต้ บ้านขาม ม.๑(มีพื้นที่ซ่อมแซมผิวทางถนนคสล.ไม่น้อยกว่า๓๖๒.๘๔ตร.มหนา๐.๑๐ม.พร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย)งบจ่ายขาดเงินสะสม๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสระหลวงหมู่ที่๓(ขนาดผิวจราจรกว้าง๓เมตรยาว๑๐เมตรหนาเฉลี่ย๐.๑๕เมตรหูช้าง๑.๓๕ตร.ม.)ตามแบบแปลนมาตรฐานที่อบต.ขามสมบูรณ์กำหนด พร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง