วันที่
ชื่อเรื่อง
28  พ.ย. 2562
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ)(กองการศึกษา)จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เดือนธันวาคม 2562 เดือนละ 9,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2562
ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง)ตามเอกสารแนบท้าย จำนวน 6 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,065 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2562
จ้างโครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ(สำนักงานปลัด,งานพัฒนาชุมชน)จ้างเหมาเครื่องเสียงเพื่อใช้โครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ ตามเอกสารแนบท้าย เป็นเงินทั้งสิ้น 3,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2562
จ้างโครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ(สำนักงานปลัด,งานพัฒนาชุมชน)จ้างเหมาจัดทำป้าย พระบรมฉายาลักษณ์และผ้าซับใน สีม่วง เพื่อใช้โครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ ตามเอกสารแนบท้าย จำนวน 3 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 6,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2562
จ้างค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์และค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงรถยนต์ส่วนกลางและค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์อื่นๆฯลฯ(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ขต 1849 นครราชสีมาจำนวน 4 เส้น เป็นเงินทั้งสิ้น 21,200 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง)ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 15,790 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2562
ซื้อโครงการจัดตั้งสถานที่กลางศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของอปท.(สำนักงานปลัด)ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการจัดตั้งสถานที่กลางศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของอปท. จำนวน 8 รายการเป็นเงิน 7,020 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน(260วันx319คนx8.37บาท)กองการศึกษา(ภาคเรียนที่๒/๒๕๖๒จัดซื้อ๑๓๐วัน( ๒๙พ.ย.๒๕๖๒-๑๗พ.ค.๒๕๖๓ ) จำนวนนักเรียน ๓๑๙ คน จัดซื้อจำนวน ๔๑,๔๗๐ กล่องๆละ ๗.๘๒ บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒๔,๒๙๕.๔๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์เด็กฯ(260วันx18คนx8.37บาท)(กองการศึกษา)ภาคเรียนที่๒/๒๕๖๒จัดซื้อ๑๓๐วัน(๒๙พ.ย.๒๕๖๒-๑๗พ.ค.๒๕๖๓)จำนวนนักเรียน๓๑คน จัดซื้อจำนวน๔,๐๓๐กล่องๆละ๗.๘๒ บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๑,๕๑๔.๖๐บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2562
จ้างรายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ(กองคลัง)จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินป้ายอิงค์เจ็ท ขนาด 2 x 1.5 เมตร จำนวน 13 ป้าย เป็นเงินทั้งสิ้น 4,680 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง