วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.ค. 2564
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลของกองคลัง เดือน สิงหาคม 2564 (กองคลัง) เดือนละ 9,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2564
จ้างเหมาบริการพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์เพื่อช่วยปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขฯ เดือน สิงหาคม 2564 เดือนละ 9,000 บาท (กองสาธารณสุข) ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2564
จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เดือน สิงหาคม 2564 เดือนละ 9,000 บาท(สำนักงานปลัด) ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2564
ซื้อพัสดุและเบิกจ่ายในกรณีจำเป็นเร่งด่วนในการจัดตั้งศูนย์ Local Quarantine (สำนักงานปลัด) จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 13,500 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับคณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพ (LPA) ขององค์กรส่วนท้องถิ่น(สำนักงานปลัด) รวมเป็นเงิน 600 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2564
จ้างเหมาจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งทที่ 1 ประจำปี 2564(สำนักงานปลัด) เป็นเงิน 775 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งทที่ 1 ประจำปี 2564(สำนักงานปลัด) จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 240 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ป้ายการตรวจประเมินประสิทธิภาพ LPA ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สำนักงานปลัด) จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 240 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมกล้อง CCTV หมายเลขครุภัณฑ์ ขบ 493-61-0001 (สำนักงานปลัด) เป็นเงิน 13,500 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2564
จ้างงบกลาง เงินสำรองจ่าย(สำนักงานปลัด)-ซ่อมแซมปรับปรุงถนน(สายสามแยกนานายสมบูรณ์ เชียงเครือถึงเขตดอนใหญ่ถึงนานางลาวัล มาลา)บ้านพะงาดเหนือพัฒนาม.๑๒(ปรับเกรดพื้นทางกว้าง๔ม.ยาว๓๒๐ม.ลงหินคลุกกว้าง๔ม.ยาว๒๕๐ม.หนาเฉลี่ย๐.๑๐ม.พร้อมปรับเกลี่ย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง