วันที่
ชื่อเรื่อง
13  มิ.ย. 2562
จ้างเงินสำรองจ่าย(สำนักงานปลัด)ปรับปรุงซ่อมแซมทางเข้าซอยดาบพระขรรค์ชัย บ้านหนองสะแก หมู่ที่๑๓(วางท่อ คสล.เส้นผ่าศูนย์กลาง๐.๘๐ม.จำนวน๑แถวรวม๕ท่อน พร้อมถมดินขนาดกว้าง๕.๕๐ม.ยาว๑๐.๕๐ม.ลึกเฉลี่ย๑.๒๐ม.หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า๖๙.๓๐ลบ.ม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2562
จ้างเงินสำรองจ่ายเป็นรายจ่ายโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเลียบคันคลอง(สายบ้านใหม่สามัคคีไปบ้านขาม) บ้านใหม่สามัคคี ม.๑๐(ถมดินขนาดกว้าง๒.๕๐ม.ยาว๒๖ม.ลึกเฉลี่ย๑.๒๐ม.หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า๗๘ลบ.ม.)(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2562
ซื้อเงินสำรองจ่ายเป็นรายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน(สำนักงานปลัด) ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อช่วยเหลือประชาชนจำนวน 4 ครัวเรือน เป็นเงิน 13,518 บาท คำนวนจากกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2562
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้แก่คณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำพนักงานจ้างของอบต.ขามสมบูรณ์(สำนักงานปลัด)
5  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้แก่คณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำพนักงานจ้างของอบต.ขามสมบูรณ์(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ ขนาด 2X2.5 เมตร รวมเป็นเงิน 600 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2562
ซื้อโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้แก่คณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำพนักงานจ้างของอบต.ขามสมบูรณ์(สำนักงานปลัด)ซื้อวัสดุในการจัดทำโครงการ สมุด ปากกา กระเป๋าสำหรับใส่เอกสาร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,640 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2562
ซื้อโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้แก่คณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำพนักงานจ้างของอบต.ขามสมบูรณ์(สำนักงานปลัด)ซื้อของที่ระลึก 6 รายการๆละ1,500 บาท รวมทั้งสิ้น 9,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้แก่คณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำพนักงานจ้างของอบต.ขามสมบูรณ์(สำนักงานปลัด)จ้างเหมารถ 4 วันๆละ 21,000 บาท รวมทั้งสิ้น 84,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนดิน(สายด่านเกวียน)บ้านโจด หมู่ที่๔(ก่อสร้างถนนดินกว้าง๔เมตรยาว๕๙๐เมตรหนาเฉลี่ย๐.๕๐เมตรตามแบบแปลนมาตรฐานที่อบต.ขามสมบูรณ์กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ๑ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2562
จ้างเหมาบริการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง