วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดสำนักงาน(กองการศึกษา) จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 7,525 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองการศึกษา) จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 5,300 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้แก่คณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ,พนักงานส่วนตำบล,ลูกจ้างประจำ,พนักงานจ้างและผู้นำชุมชนฯลฯ(สำนักงานปลัด) พ.ศ.2564 จำนวน 1 ป้ายเป็นเงิน 430 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สำนักงานปลัด) ไม้กวาดพื้น ไม้กวาดทางมะพร้าว อย่างละ 20 อัน เป็นเงินทั้งสิ้น 1,600 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดงานพืชสวนโลก ขนาด 2.80x7.20 เมตร จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 2,420 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2564
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงพ่นหมอกควัน โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก(กองสาธารณสุข) ประจำปี 2564 เป็นเงิน 700 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 200 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2564
จ้างเหมาจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 จำนวน 33 คนๆละ 25 บาท เป็นเงิน 825 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2564
ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศDLTVศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์(กองการศึกษา) เป็นเงิน 25,500 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2564
จ้างเหมาติดตั้งโคมไฟสัญญาณกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 2 ชุดๆละ 700 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,400 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง