วันที่
ชื่อเรื่อง
22  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถุงขยะดำ)จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 3,000 บาท(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ์Multifunctionเลเซอร์หรือLEDสีจำนวน๒เครื่องๆละ๘,๐๐๐บาท(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2566
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ Ink tank Printer จำนวน 2 เครื่องๆละ 7,500 บาท รวมเป็นเงิน 15,000 บาท (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึก Toner-ORI HP CF248A 2 กล่อง Mouse wireless W226 1 อัน Mouse anitech W232 1 อัน รวมเป็นเงิน 5,615 บาท(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ เป็นเงิน 11,992 บาท(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคสล.(สายรอบหมู่บ้าน จากบ้านนายวีระ รังสิโยภาสถึงบ้านนายฉาย ดันไธสง)หมู่ที่๑ บ้านขาม ขนาดผิวจราจรกว้าง๕ม.ยาว๙๗ม.หนา๐.๑๐ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า๔๘๕ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ1ป้าย(ข้อบัญญัติ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคสล.(สายเลียบคลองอีสานเขียวด้านทิศใต้ของหมู่บ้าน)บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่๑๐ ขนาดผิวจราจรกว้าง๓.๕๐ม.ยาว๑๐๒.๕๐ม.หนา๐.๑๕ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า๓๕๘.๗๕ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ1ป้าย(ข้อบัญญัติ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2566
ก่อสร้างถนนคสล.(สายเลียบคลองอีสานเขียวด้านทิศใต้ของหมู่บ้าน)บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่๑๐ ขนาดผิวจราจรกว้าง๓.๕๐ม.ยาว๑๐๒.๕๐ม.หนา๐.๑๕ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า๓๕๘.๗๕ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ1ป้าย(ข้อบัญญัติ๒๕๖๕)
16  มี.ค. 2566
ก่อสร้างถนนคสล.(สายรอบหมู่บ้าน จากบ้านนายวีระ รังสิโยภาสถึงบ้านนายฉาย ดันไธสง)หมู่ที่๑ บ้านขาม ขนาดผิวจราจรกว้าง๕ม.ยาว๙๗ม.หนา๐.๑๐ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า๔๘๕ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ1ป้าย(ข้อบัญญัติ๒๕๖๕)
15  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตลับหมึก Brother สีดำ สีน้ำเงิน สีแดง สีเหลือง รวมเป็นเงิน 4,700 บาท(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง