วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.พ. 2565
จ้างเหมาจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2565 จำนวน 37 คนๆละ 25 บาท เป็นเงิน 925 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคสล.(สายบ้านบุ่งตะครองไปบ้านหนองสะแกด้านทิศเหนือ)บ้านบุ่งตะครองม.8(กว้าง4ม.ยาว90ม.หนา0.15ม.หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า360ตร.ม.ไม่มีไหล่ทาง พร้อมป้ายโครงการ1ป้าย)กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2565
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก(สายสระแดงไปคลองอีสานเขียว)บ้านโคกพะงาด ม.2(เสริมดิน4x190ม.ขึ้นดินสูง0.80ม.)(ลงหินคลุกกว้าง4ม.ยาว190ม.หนาเฉลี่ย0.15ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า760ตร.ม.พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่นผิวจราจรให้เรียบร้อยพร้อมป้ายโครงการ1ป้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2565
จ้างเหมาจัดหาถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโควิก-19 กรณีถูกกักตัว 16 วัน จำนวน 3 ราย รวมเป็นเงิน 3,000 บาท (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2565
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เดือนกุมภาพันธ์ 2565 เดือนละ 9,000 บาท (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านผู้ช่วยช่างไฟฟ้ากองช่าง เดือนกุมภาพันธ์ 2565 เดือนละ 9,000 บาท (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2565
จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เดือนกุมภาพันธ์ 2565 เดือนละ 9,000 บาท กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2565
จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เดือนกุมภาพันธ์ 2565 เดือนละ 9,000 บาท กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานด้านเอกสารของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เดือนกุมภาพันธ์ 2565 เดือนละ 9,000 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานด้านเอกสารและงานด้านบันทึกข้อมูลทั่วไปของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เดือนกุมภาพันธ์ 2565 เดือนละ 9,000 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง