วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ส.ค. 2564
จ้างงบกลาง เงินสำรองจ่าย (สำนักงานปลัด)ซ่อมแซมและปรับปรุงวางท่อระบายน้ำฯในเขตอบต.ขามสมบูรณ์ บ้านขาม ม.๑(ตามรูปแบบและรายการที่อบต.ขามสมบูรณ์กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2564
จ้างเหมาจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งทที่ 2 ประจำปี 2564(สำนักงานปลัด) เป็นเงิน 775 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2564
ซื้อน้ำดื่มเพื่อดูแลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ศูนย์ State Quarantine จำนวน 80 แพคๆละ 35 รวมเป็นเงิน 2,800 บาท (สำนักงานปลัด) ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2564
จ้างงบกลาง เงินสำรองจ่าย (สำนักงานปลัด)-กำจัดวัชพืชคลองอีสานเขียวบ้านโกรกพัฒนาหมู่ที่๙(ปากคลองกว้างเฉลี่ย๒๓ม.ความยาว๑๘๐ม.หรือมีพื้นที่กำจัดวัชพืชไม่น้อยกว่า๔,๑๔๐ตร.ม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2564
จ้างงบกลาง เงินสำรองจ่าย เป็นรายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนฯ(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลทรงพระเจริญ เนื่องในวันที่ 12 สิงหาคม 2564 (กองการศึกษา) จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 436 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองสาธารณสุข) จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 1,125 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล สถานที่กักตัวระดับตำบล State Quarantine(SQ)ตำบลขามสมบูรณ์(กองสาธารณสุข) จำนวน 3 ป้าย เป็นเงิน 2,940 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอประชุมเอนกประสงค์อบต.ขามสมบูรณ์(สำนักงานปลัด)ขนาดกว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๘ เมตร จำนวน ๑ หลัง(ตามแบบแปลนที่อบต.ขามสมบูรณ์กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุ ตู้ลิ้นชัก 3 ชั้น จำนวน 10 ตัว มุ้งครอบใหญ่ จำนวน 10 หลัง พัดลม จำนวน 10 ตัวรวมเป็นเงิน 14,800 บาท เพื่อใช้ในการจัดตั้งศูนย์ State Quarantine ณ ศพด อบต.ขามสมบูรณ์(สำนักงานปลัด) ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง