วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มี.ค. 2564
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านผู้ช่วยช่างไฟฟ้า กองช่าง เดือนเมษายน 2564 เดือนละ 9,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
เหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เดือนเมษายน 2564 เดือนละ 9,000 บาท ตามเอกสารแนบ
30  มี.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เดือน เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2564
ซื้อยางรถยนต์หมายเลขครุภัณฑ์ 001-58-0002 ทะเบียน ขต 1849 นครราชสีมา (สำนักงานปลัด) จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 3,620 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2564
จ้างเหมาจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 เป็นเงิน 775 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 240 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายเพื่อใช้ในโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ(กองการศึกษา) จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 720 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
จ้างเหมารถปรับอากาศ(ไม่ประจำทาง)เพื่อใช้ในโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ(กองการศึกษา) จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 9,500 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ขบ 420-54-0002 และ ขบ 420-56-0004 และซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ขบ420-54-0002 จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 3,900 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักงานปลัด) จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 4,335 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง