วันที่
ชื่อเรื่อง
17  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคสล.(สายรอบหมู่บ้าน จากบ้านนายวีระ รังสิโยภาสถึงบ้านนายฉาย ดันไธสง)หมู่ที่๑ บ้านขาม ขนาดผิวจราจรกว้าง๕ม.ยาว๙๗ม.หนา๐.๑๐ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า๔๘๕ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ1ป้าย(ข้อบัญญัติ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคสล.(สายเลียบคลองอีสานเขียวด้านทิศใต้ของหมู่บ้าน)บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่๑๐ ขนาดผิวจราจรกว้าง๓.๕๐ม.ยาว๑๐๒.๕๐ม.หนา๐.๑๕ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า๓๕๘.๗๕ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ1ป้าย(ข้อบัญญัติ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2566
ก่อสร้างถนนคสล.(สายเลียบคลองอีสานเขียวด้านทิศใต้ของหมู่บ้าน)บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่๑๐ ขนาดผิวจราจรกว้าง๓.๕๐ม.ยาว๑๐๒.๕๐ม.หนา๐.๑๕ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า๓๕๘.๗๕ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ1ป้าย(ข้อบัญญัติ๒๕๖๕)
16  มี.ค. 2566
ก่อสร้างถนนคสล.(สายรอบหมู่บ้าน จากบ้านนายวีระ รังสิโยภาสถึงบ้านนายฉาย ดันไธสง)หมู่ที่๑ บ้านขาม ขนาดผิวจราจรกว้าง๕ม.ยาว๙๗ม.หนา๐.๑๐ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า๔๘๕ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ1ป้าย(ข้อบัญญัติ๒๕๖๕)
15  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตลับหมึก Brother สีดำ สีน้ำเงิน สีแดง สีเหลือง รวมเป็นเงิน 4,700 บาท(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2566
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ(บริเวณห้องน้ำด้านข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ)(สำนักปลัด)-วางท่อระบายน้ำจากบริเวณห้องน้ำด้านข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผ่านบริเวณด้านหลังบ้านพักพนักงานส่วนตำบลเชื่อมต่อท่อระบายน้ำสาธารณะบริเวณถนนด้านหน้าอบต.ขามสมบูรณ์ ผตามแบบที่อบต.ขามสมบููรณ์กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2566
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ(บริเวณห้องน้ำด้านข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ)(กองช่าง)วางท่อคสล.ศก.๐.๓๐เมตร ความยาว๑๐๘เมตร พร้อมบ่อพักจำนวน๗บ่อ(ตามแบบที่อบต.ขามสมบูรณ์กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2566
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ(บริเวณห้องน้ำด้านข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ)(สำนักปลัด)-วางท่อระบายน้ำจากบริเวณห้องน้ำด้านข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผ่านบริเวณด้านหลังบ้านพักพนักงานส่วนตำบลเชื่อมต่อท่อระบายน้ำสาธารณะบริเวณถนนด้านหน้าอบต.ขามสมบูรณ์ ผตามแบบที่อบต.ขามสมบููรณ์กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ์Multifunctionเลเซอร์หรือLEDสีจำนวน๒เครื่องๆละ๘,๐๐๐บาท(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายเพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพแก่ประชาชนตำบลขามสมบูรณ์ หลักสูตร การนวดแผนไทย ประจำปี 2566 เป็นเงิน 450 บาท(สำนักปลัด,งานพัฒนาชุมชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง