วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ต.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนภาคเรียนที่ 2/2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ต.ค. 2561
ก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านโกรกพัฒนา หมู่ 9 ต.ขามสมบูรณ์ อ.คง จ.นครราชสีมา
5  ต.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.1 ม.2 ม.5 ม.8 ม.12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2561
จ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2561
จ้างเหมาบริการรายเดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2561
จ้างเหมาบริการพนักงานบันทึกข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2561
จ้างเหมาบริการฝังกลบบ่อขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2561
จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2561
จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2561
ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ