วันที่
ชื่อเรื่อง
26  มี.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 240 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายเพื่อใช้ในโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ(กองการศึกษา) จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 720 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
จ้างเหมารถปรับอากาศ(ไม่ประจำทาง)เพื่อใช้ในโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ(กองการศึกษา) จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 9,500 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ขบ 420-54-0002 และ ขบ 420-56-0004 และซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ขบ420-54-0002 จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 3,900 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักงานปลัด) จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 4,335 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สำนักงานปลัด) จำนวน 19 รายการ เป็นเงิน 12,980 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักงานปลัด) จำนวน 44 รายการ เป็นเงิน 21,093 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2564
ซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนังขนาด 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง(จำนวน 2 เครื่องๆละ 27,500บาท)(กองการศึกษา) รวมเป็นเงิน 55,000 บาท ตามเอกสารนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,100 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ(กองช่าง) จำนวน 2 รายการ 4,880 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง