วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ม.ค. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เดือนละ 9,000 บาท(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
จ้างเหมาบริการผู้ช่วยธุรการของกองช่างขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เดือนละ 9,000 บาท(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เดือนละ 9,000 บาท(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เดือนละ 9,000 บาท(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
จ้างเหมาบริการเพื่อช่วยปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขฯขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เดือนละ 9,000 บาท(กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
จ้างเหมาบริการเพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลของกองช่างขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เดือนละ 9,000 บาท(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
จ้างเหมาบริการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เดือนละ 5,000 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 8,080 บาท(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 450 บาท(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคสล.(บริเวณบ้านนางดำ พันสวัสดิ์ถึงศาลตาปู่)บ้านขามม.๑(ผิวจราจรกว้าง๔.๐๐ม.ยาว๑๒๔.๕๐ม.หนา๐.๑๐ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า๔๙๘ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง