วันที่
ชื่อเรื่อง
5  เม.ย. 2564
จ้างเหมาจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมเตรียมความพร้อมปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2564 เป็นเงิน 1,525 บาท ตามเอกสาารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก(สายนานายกระจ่างถึงนานายดำเกิง)บ้านโกรกพัฒนา ม.๙ (กว้าง๓.๕๐ม.ยาว๒๗๒ม.หนาเฉลี่ย๐.๑๕ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า๙๕๒ตร.ม.พร้อมบดอัดแน่น)กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก(สายเรียบคลองอีสานเขียวโกรกไม้แดงถึงบ้านตะหนอด)บ้านสระหลวง ม.๓(กว้าง๓.๕๐ม.ยาว๒๘๑ม.หนาเฉลี่ย๐.๑๕ม.หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า๙๘๓.๕๐ตร.ม.พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่นป้ายโครงการ๑ป้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดสำนักงาน(กองคลัง) กระดาษ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 4,050 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลกองคลัง เดือนเมษายน 2564 เดือนละ 9,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านผู้ช่วยช่างไฟฟ้า กองช่าง เดือนเมษายน 2564 เดือนละ 9,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
เหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เดือนเมษายน 2564 เดือนละ 9,000 บาท ตามเอกสารแนบ
30  มี.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เดือน เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2564
ซื้อยางรถยนต์หมายเลขครุภัณฑ์ 001-58-0002 ทะเบียน ขต 1849 นครราชสีมา (สำนักงานปลัด) จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 3,620 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2564
จ้างเหมาจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 เป็นเงิน 775 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง