วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 16,895 บาท ตามเอกสารแนบท้าย(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ เป็นเงิน 14,810 บาท ตามเอกสารแนบท้าย(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 1,150 บาท ตามเอกสารแนบท้าย (ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ)กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดขยายสระหนองกก โกรกพัฒนา หมู่ที่9(ปริมาตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่า52,089.60ลูกบาศก์เมตร)งบอุดหนุนฯ2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  ธ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนฯ(กองการศึกษา)จัดซื้อ๑๓๐วัน(๒๐ธ.ค.๖๔-๒๐ธ.ค.๖๕)จำนวน๓๑๘คน จำนวน๔๑,๓๔๐กล่องๆละ๗.๘๒บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์ฯ(กองการศึกษา)จัดซื้อ๑๓๐วัน(๒๐ธ.ค.๖๔-๒๐มิ.ย.๖๕)จำนวน๓๓คน จำนวน๔,๒๙๐กล่องๆละ๗.๘๒บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 986 บาท ตามเอกสารแนบท้าย(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึก Brother Toner TN-261 จำนวน 7 กล่อง เป็นเงิน 20,450 บาท ตามเอกสารแนบท้าย(กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึก fuji xerox ct202877 จำนวน 3 กล่อง เป็นเงิน 3,000 บาท ตามเอกสารแนบท้าย(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 7,420 บาท ตามเอกสารแนบท้าย(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง