วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.พ. 2563
ซื้อโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดขามสมบูรณ์คัพ(กองการศึกษา)ซื้อชุดกีฬาเพื่อประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด จำนวน 408 ตัว เป็นเงิน 59,160 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2563
ซื้อโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดขามสมบูรณ์คัพ(กองการศึกษา)ซื้อถ้วยรางวัล จำนวน 3 ถ้วย เป็นเงิน 7,500 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2563
ซื้อโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดขามสมบูรณ์คัพ(กองการศึกษา)ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันกีฬา จำนวน 17 รายการ เป็นเงิน72,935 บาท ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2563
ซื้อโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก(กองสาธารณสุขฯ)ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันผสมน้ำยาพ่นหมอกควัน เป็นเงิน 11,800 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก(สายเลียบคลองโนนตาลถึงวังโพรงม.6บ้านตะหนอด(กว้าง3ม.ยาว430ม.หนาเฉลี่ย0.15ม.หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า1,290ตร.ม.พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่นผิวจราจรให้เรียบร้อยพร้อมป้ายโครงการ1ป้าย)(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2563
จ้างรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 เป็นเงิน 825 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2563
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล การประชุมพนักงานและการประชุมสภาฯปี 2563 จำนวน 2 ป้าย เป็นเงิน 480 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2563
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ)(กองการศึกษา)จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดศูนย์เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เดือน กุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 9,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2563
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(กองสาธารณสุขฯ)จ้างเหมาบริการเพื่อช่วยงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เดือน กุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 9,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2563
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง