วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองสาธารณสุข)จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 17,900 บาท ตามเอกสารแนบท้ายรายละเอียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2563
ซื้อแบบพิมพ์จัดทำในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 3,927.50 บาท ตามเอกสารแนบท้ายรายละเอียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค(สำนักปลัด) หมายเลขครุภัณฑ์ ขบ 481-56-0008 จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 5,150 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักงานปลัด) จำนวน 1 รายการ ทเป็นเงิน 14,300 บาท ตามเอกสารแนบท้ายรายละเอียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักงานปลัด) จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 17,700 บาท ตามเอกสารแนบท้ายรายละเอียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้าย การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 จำนวน 1 ป้ายเป็นเงิน 240 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2563
เหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์เพื่อใช้ในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 จำนวน 35 คนๆละ 25 บาท รวมเป็นเงิน 875 บาท ตามเอกสารแนบ
3  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำพานพุ่มดอกไม้สด(โทนสีเหลือง)เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 1,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายสติกเกอร์ ขนาด 1.2X2.4 เมตร จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 1,200 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาบริการต่อสัญญาปรับปรุงเว็บไซต์ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ คือบริการจ้างเหมาพื้นที่อินเตอร์เน็ตเป็นเวลา 12 เดือน ภายใต้ชื้อโดเมนเนม เป็นเงิน 8,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง