วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ย. 2562
จ้างโครงการรณรงค์ป้องกันและระงับอัคคีภัย(สำนักงานปลัด/งานป้องกันฯ)จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม รวมเป็นเงิน 17,850 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองการศึกษา)ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 14,440 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
จ้างโครงการรณรงค์ป้องกันและระงับอัคคีภัย(สำนักงานปลัด/งานป้องกันฯ)จ้างเหมาเติมผงเคมีแห้ง ถังดับเพลิง ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 5 ถัง รวมเป็นเงิน 3,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สำนักงานปลัด)ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 33 รายการรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 42,212 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
จ้างโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวนเงิน 20,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
จ้างโครงการซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(สำนักงานปลัด/งานป้องกันฯ)จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการ จำนวน 1 ป้าย ขนาด 1.23 เมตร รวมเป็นเงิน 430 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
ซื้อโครงการซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(สำนักงานปลัด/งานป้องกันฯ) ซื้อแก๊สหุงต้ม จำนวน 3 ถังๆละ 2,400 บาท รวมเป็นเงิน 7,200 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
จ้างโครงการซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(สำนักงานปลัด/งานป้องกันฯ) จ้างเหมาอาหารกลางวัน 67คนๆละ80บาท1มื้อ จ้างเหมาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 67 คนๆละ35บาท2มื้อ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,050 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
จ้างโครงการซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(สำนักงานปลัด/งานป้องกันฯ)จ้างเหมาเติมผงเคมีแห้ง ถังดับเพลิง ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 4 ถัง รวมเป็นเงิน 2,800 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
ซื้อโครงการซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(สำนักงานปลัด/งานป้องกันฯ) ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทเบนซิน จำนวนเงิน 660 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง