วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 630 บาท(สำนักปลัด) ตามเอกสารแนบท้ายรายละเอียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2567
จ้างเหมาจัดป้ายเพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพแก่ประชาชนตำบลขามสมบูรณ์ หลักสูตร การทอผ้าไหมพื้นบ้าน ประจำปี 2567 เป็นเงิน 450 บาท(สำนักปลัด-งานพัฒนาชุมชน) ตามเอกสารแนบท้ายรายละเอียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2567
จ้างเหมาจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพแก่ประชาชนตำบลขามสมบูรณ์ หลักสูตร การทอผ้าไหมพื้นบ้าน ประจำปี 2567 เป็นเงิน 3,500 บาท(สำนักปลัด-งานพัฒนาชุมชน) ตามเอกสารแนบท้ายรายละเอียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2567
จ้างซ่อมหลุมถนนหินคลุก จำนวน2สาย บ้านหนองสะเดา ม.11(สายที่1 สายมะลิวัลย์ โนนโพธิ์ถึงเขตติดต่อตำบลคูขาด สายที่2 สายนานางแปลง บุญวิจิตร ถึงเขตติดต่อตำบลคูขาด ลงหินคลุกปริมาณรวมไม่น้อยกว่า184.50ลูกบาศก์เมตร(หลวม)พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรให้เรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ1ป้าย)(จ่ายขาดเงินสะสม2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน ตรายาง จำนวน 11 รายการ เป็นเงิน 3,160 บาท(กองคลัง) ตามเอกสารแนบท้ายรายละเอียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2567
จ้างเหมาจัดหาถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงที่ต้องได้รับการดูแล ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 10 ราย เป็นเงิน 5,000 บาท(เงินสำรองจ่าย)ตามเอกสารแนบท้ายรายละเอียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สายยางสีฟ้า ราคา 1,175 บาท(กองการศึกษา)ตามเอกสารแนบท้ายรายละเอียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายนานายจง ต่อจากเดิม ช่วงที่3 บ้านโกรกพัฒนา ม.9(ขนาดผิวจราจรกว้าง3.50ม.ยาว210ม.หนาเฉลี่ย0.15ม.หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า110.25ลูกบาศก์เมตร(แน่น)พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่นผิวจราจรให้เรียบร้อยพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ1ป้าย)(จ่ายขาดเงินสะสม2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองแต้ ไปหนองสะเดา จำนวน2ช่วง บ้านพะงาดเหนือพัฒนา ม.12(ช่วงที่1 กว้าง4ม.ยาว132ม.หนาเฉลี่ย0.15ม. ช่วงที่2 กว้าง3.50ม.ยาว60ม.หนาเฉลี่ย0.15ม.หรือรวมมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า110.70ลูกบาศก์เมตร(แน่น)พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่นผิวจราจรให้เรียบร้อยพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ1ป้าย)(จ่ายขาดเงินสะสม2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2567
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการจัดงานหนึ่งทศวรรษกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครราชสีมา รับมอบโล่ ขนาด 2.80x7.20 เมตร จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 2,419.20 บาท(สำนักปลัด) ตามเอกสารแนบท้ายรายละเอียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง