วันที่
ชื่อเรื่อง
22  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคสล.(สายซอยบ้านดาบพระขรรค์ชัย)บ้านหนองสะแกพัฒนาม.๑๓(กว้าง๓ม.ยาว๑๒๑ม.หนา๐.๑๕ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า๓๖๓ตร.ม.ไม่มีไหล่ทางพร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย)(จ่ายขาดฯ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2563
จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุภายในกองช่าง(กองช่าง)ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ขบ 416-53-0008 จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 4,500 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2563
วัสดุงานบ้านงานครัว(กองการศึกษา)จำนวน 10 รายการ เป็นเงิน 2,140 บาท ตามเอกสารแนบ
21  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 12,384 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองการศึกษา)ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 3,495 บาท ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สำนักงานปลัด)จำนวน 12 รายการ เป็นเงิน 4,625 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2563
จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุภายในกองช่าง(กองช่าง)ซ่อมแซมเครื่องปริ้น cannon หมายเลขครุภัณฑ์ ขบ 602-59-0016 จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 4,500 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2563
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศDLTVศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขาม อบต.ขามสมบูรณ์(กองการศึกษา)จัดซื้อ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 25,500 บาท ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2563
วัสดุสำนักงาน(สำนักงานปลัด)ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 9,422 บาท ตามเอกสารแนบท้าย
21  เม.ย. 2563
วัสดุก่อสร้าง(กองช่าง)ซื้อหินคลุก จำนวน 12 ลบ.ม. เป็นเงิน 8,000 บาท ตามเอกสารแนบท้าย