วันที่
ชื่อเรื่อง
17  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ เปน็นเงิน 2,960 บาท(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2565
จ้างเหมาจัดหาถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 500 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 675 บาท(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2565
จ้างเหมาจัดหาถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 6 ราย เป็นเงิน 3,000 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก(สายดอนเจดีย์ถึงเขตติดต่อตำบลตาจั่น)บ้านโคกพะงาดหมู่ที่๒(ช่วงที่๑กว้าง๔ม.ยาว๔๒๕ม.ลงหินคลุกซ่อมพื้นทางไม่น้อยกว่า๑๐๐ลบ.ม.พร้อมปรับเกลี่ยทับแน่นช่วงที่๒กว้าง๔ม.ยาว๒๗๕ม.ลงหินคลุกซ่อมพื้นทางไม่น้อยกว่า๑๕๗ลบ.ม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2565
วัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 3,230 บาท(กองช่าง)
14  มี.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้น cannon หมายเลขครุภัณฑ์ ขบ 602-59-0016 เป็นเงิน 1,080 บาท(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2565
จ้างเหมาจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วันที่ 10 มีนาคม 2565 จำนวน 35 คนๆละ 25 บาท เป็นเงิน 875 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้ประสบปัญหาทางสังคมประจำปี 2565 ชื่อนางนาง เชียงเครือ จำนวน 13 รายการ เป็นเงิน 31,140 บาท ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้ประสบปัญหาทางสังคมประจำปี 2565 ชื่อ นางบานเย็น สายหล้า จำนวน 12 รายการ เป็นเงิน 27,643 บาท ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง