วันที่
ชื่อเรื่อง
27  มี.ค. 2566
ก่อสร้างรางระบายน้ำ(บริเวณบ้านนายจักรพงษ์ พันธ์พืชถึงบ้านนางบุญชื่น เจือจันทร์)บ้านตะหนอดหมู่ที่๖กว้าง๐.๔๐ม.ลึก๔๐ซม.พร้อมฝาปิดระยะความยาวรางระบายน้ำไม่น้อยกว่า๗๗ม.พร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย)ข้อบัญญัติ๒๕๖๖
27  มี.ค. 2566
ก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน(ซอยบ้านนายอดิศักศิ์ บุญนาดีถึงบ้านนางทองจันทร์ หอมทอง)บ้านสระหลวง หมู่ที่๓(ขนาดผิวจราจรกว้าง๓ม.ยาว๑๒๒.๕๐ม.หนา๐.๑๕ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า๓๖๗.๕๐ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ1ป้าย)ข้อบัญญัติ๒๕๖๖
23  มี.ค. 2566
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงเรียนมะค่าไปโนนตาแจ งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง๔ม.ยาว๑,๑๙๐ม.หนา๐.๑๕ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า๔,๗๖๐ตร.ม.ไหล่ทางหินคลุกข้างละ๐.๕๐ม.ทั้งสองข้างพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์๑ป้าย
22  มี.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หมายเลขครุภัณฑ์ ขบ 416 57 0012 จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,700 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถุงขยะดำ)จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 3,000 บาท(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ์Multifunctionเลเซอร์หรือLEDสีจำนวน๒เครื่องๆละ๘,๐๐๐บาท(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2566
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ Ink tank Printer จำนวน 2 เครื่องๆละ 7,500 บาท รวมเป็นเงิน 15,000 บาท (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึก Toner-ORI HP CF248A 2 กล่อง Mouse wireless W226 1 อัน Mouse anitech W232 1 อัน รวมเป็นเงิน 5,615 บาท(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ เป็นเงิน 11,992 บาท(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคสล.(สายรอบหมู่บ้าน จากบ้านนายวีระ รังสิโยภาสถึงบ้านนายฉาย ดันไธสง)หมู่ที่๑ บ้านขาม ขนาดผิวจราจรกว้าง๕ม.ยาว๙๗ม.หนา๐.๑๐ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า๔๘๕ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ1ป้าย(ข้อบัญญัติ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง