วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ม.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมติดตั้งโปรแกรมปฏิบัติการเพิ่มเติมเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หมายเลขครุภัณฑ์ ขบ 416-64-0022 เป็นเงิน 400 บาท(กองการศึกษา) ตามเอกสารแนบท้ายรายละเอียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2567
จ้างเหมารถปรับอากาศ(ไม่ประจำทาง)เพื่อใช้ในโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เป็นเงิน 8,500 บาท(กองการศึกษา) ตามเอกสารแนบท้ายรายละเอียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 4,520 บาท(สำนักปลัด) ตามเอกสารแนบท้ายรายละเอียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2567
ซื้ออุปกรณ์เพื่อเปลี่ยนอะไหล่ใหม่ (โซ่)เพื่อใช้กับเลื่อยโซ่ยนต์ หมายเลข ครุภัณฑ์ 301-65-0003 จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 420 บาท (สำนักปลัด) ตามเอกสารแนบท้ายรายละเอียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2567
ซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในการซ่อมแซม เปลี่ยนอะไหล่ เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น หมายเลขครุภัณฑ์ ขบ 715-56-0003 เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เป็นเงิน 360 บาท(สำนักปลัด) ตามเอกสารแนบท้ายรายละเอียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2567
ซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในการซ่อมแซม เปลี่ยนอะไหล่ เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย หมายเลขครุภัณฑ์ ขบ 714-59-0004 เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 695 บาท(สำนักปลัด) ตามเอกสารแนบท้ายรายละเอียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2567
จ้างโครงการขยายเขตท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านหนองสะแกพัฒนา ม.13(โดยขยายเขตท่อเมนประปา วางท่อเมนประปา ขนาดท่อPVC 2 1/2 นิ้ว ชั้น8.5 โดยมีความยาวรวมไม่น้อยกว่า752ม.รายละเอียดตามแบบอบต.ขามสมบูรณ์กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ1ป้าย)(จ่ายขาดเงินสะสม2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2567
จ้างโครงการขยายเขตประปาท่อเมน บ้านตะหนอด ม.6(โดยขยายเขตท่อเมนประปา ขนาดท่อPVC 3นิ้ว ชั้น8.5 โดยมีความยาวไม่น้อยกว่า524ม.รายละเอียดและรายการประมาณการตามแบบอบต.ขามสมบูรณ์กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ1ป้าย)(จ่ายขาดเงินสะสม2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกต่อจากเดิม สายเรียบคลองรอบสระแดง บ้านโคกพะงาด ม.2 (ขนาดผิวจราจรกว้าง3ม.ยาว245ม.หนาเฉลี่ย0.15ม.หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า110.25ลูกบาศก์เมตร(แน่น)พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่นผิวจราจรให้เรียบร้อยพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ1ป้าย)(จ่ายขาดเงินสะสม2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านนายสมพงษ์ คุ้มกลางต่อจากเดิมไปสุดเขตตำบลคูขาด บ้านโจด ม.4(ขนาดผิวจราจรกว้าง3.50ม.ยาว210ม.หนาเฉลี่ย0.15ม.หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า110.25ลูกบาศก์เมตร(แน่น)พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่นผิวจราจรให้เรียบร้อยพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ1ป้าย)(จ่ายขาดเงินสะสม2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง