วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.พ. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(จัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดาจำนวน๑เครื่อง) จำนวน 1 เครื่อง ราคา 17,800 บาทถ้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2562
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(จัดซื้อตู้เย็นขนาด๙คิวบิคฟุต จำนวน๑ตู้)ซื้อตู้เย็น ราคา 14,800 บาทถ้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2562
ซื้อจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิด2บานเลื่อน(จำนวน2ตู้)(กองสาธารณสุขฯ)จำนวน 2 ตู้ เป็นเงิน 10,600 บาทถ้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2562
ซื้อจัดซื้อโต๊ะปฏิบัติราชการพร้อมเก้าอี้ครบชุด(จำนวน1ชุด)(กองสาธารณสุขฯ)ซื้อโต๊ะปฏิบัติการ พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 5,790 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(จัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิด2บานเลื่อนจำนวน2ตู้)(กองการศึกษา)ซื้อตู้เก็บเอกสารชนิด2บานเลื่อนจำนวน2ตู้ ราคา 10,600 บาท กองการรศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง)ซื้อวัสดุสักนักงานกองคลัง ทั้งหมด 31 รายการ รวมเป็นเงิน 11,695 บาทถ้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง)ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 11 รายการ รวมเงินทั้งสิ้น 9,340 บาทถ้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2562
จ้างรายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ(กองคลัง)ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารขาว-ดำ เดือน กุมภาพันธ์ 2562 เดือนละ 2,400 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองการศึกษา)ซื้อวัสดุสำนักงาน 6 รายการ รวมธงชาติ ธงธรรมจักร 60 ผืน รวมทั้งสิ้น 8,650 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง)ซื้อกระดาษ A4 กระดาษปก A4 120g 6 สี ทั้งหมด 7 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,150 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง