วันที่
ชื่อเรื่อง
17  พ.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ FUJI Xerox หมายเลขครุภัณฑ์ ขบ 492-63-0020 เป็นเงิน 900 บาท(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างวางท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านหนองสะแกพัฒนา หมู่ที่๑๓(วางท่อเมนประปาหมู่บ้าน ขนาดท่อเมนประปาPVC.๓ ชั้น ๘.๕ ความยาวไม่น้อยกว่า ๖๖๕ เมตร พร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 1,469 บาท(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2565
ซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ประจำปี 2565 จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 8,470 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2565
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปกองช่าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เดือนพฤษภาคม 2565 เดือนละ 9,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลกองคลัง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 เป็นเงิน 9,000 บาท(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2565
จ้างเหมาบริการผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 เป็นเงิน 9,000 บาท(กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึก toner-ori hp cf248a จำนวน 4 กล่องๆละ 2,400 บาท รวมเป็นเงิน 9,600 บาท(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 740 บาท(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 9,830 บาท(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง