วันที่
ชื่อเรื่อง
29  เม.ย. 2564
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านผู้ช่วยช่างไฟฟ้าของกองช่าง เดือนพฤษภาคม 2564 เดือนละ 9,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2564
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลของกองช่าง เดือนพฤษภาคม 2564 เดือนละ 9,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2564
จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานผู้ดูแลเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ของกองการศึกษา เดือนพฤษภาคม 2564 เดือนละ 9,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2564
จ้างโครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษา(กองการศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 3-27 พฤษภาคม 2564 เป็นเงิน 4,800 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2564
จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ของกองการศึกษา เดือนพฤษภาคม 2564 เดือนละ 9,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2564
จ้างเหมาบริการเพื่อช่วยงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ของกองสาธารณสุข เดือนพฤษภาคม 2564 เดือนละ 9,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2564
ซื้อถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเสี่ยงการแพร่ระบาดโควิด-19 กรณีถูกกักตัว 14 วัน จำนวน 5 ครอบครัว เป็นเงิน 5,000 บาท(สำนักงานปลัด) ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หมายเลขครุภัณฑ์ ขบ 416-57-0012 เป็นเงิน 400 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2564
จ้างโครงการจัดทำรั้วล้อมรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ขามสมบูรณ์ต่อจากของเดิม(กองการศึกษา)(รายละเอียดตามแบบที่อบต.ขามสมบูรณ์กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง) จำนวน 3 กล่องๆละ 955 บาท เป็นเงิน 2,865 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง