วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.ย. 2564
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน(จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้วจำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 17,000 บาท (กองการศึกษา) ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก(จากมุมวัดด้านตะวันออกไปถึงนาแม่บุญศรี มูลจันทร์)บ้านโจดม.๔(กว้าง๓.๕๐ม.ยาว๗๘ม.หนาเฉลี่ย๐.๑๕ม.หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า๒๗๓ตร.ม.พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่นป้ายโครงการชั่วคราว๑ป้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก(สายจากบ้านนายอภิรักษ์ พรมนอกถึงนานางเจียม ผิวผาย)บ้านโจด ม.๔ (กว้าง๓.๕๐ม.ยาว๑๒๐ม.หนาเฉลี่ย๐.๑๕ม.หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า๔๒๐ตร.ม.พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำอาหารกล่องเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ติดเชื้อโควิด-19 กรณีถูกกักตัว 1 วัน(สำนักงานปลัด) เป็นเงิน 300 บาท ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
จ้างเหมาขุดหลุม โครงการปลูกไผ่และไม้ยืนต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียวภายใต้โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า กิจกรรม ปลูกต้นไผ่ ฝากไว้ให้ลูกหลาน จ.นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(สำนักงานปลัด,งานพัฒนาชุมชน) เป็นเงิน 1,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการปลูกไผ่และไม้ยืนต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียวภายใต้โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า กิจกรรม ปลูกต้นไผ่ ฝากไว้ให้ลูกหลาน จ.นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และป้ายชื่อหัวหน้าส่วนราชการ(สำนักงานปลัด,งานพัฒนาชุมชน) เป็นเงิน 850 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
จ้างเหมาจัดหาน้ำดื่ม โครงการปลูกไผ่และไม้ยืนต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียวภายใต้โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า กิจกรรม ปลูกต้นไผ่ ฝากไว้ให้ลูกหลาน จ.นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(สำนักงานปลัด,งานพัฒนาชุมชน) เป็นเงิน 1,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
ซื้อพันธุ์กล้าต้นไม่ และดินผสม โครงการปลูกไผ่และไม้ยืนต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียวภายใต้โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า กิจกรรม ปลูกต้นไผ่ ฝากไว้ให้ลูกหลาน จ.นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(สำนักงานปลัด,งานพัฒนาชุมชน) เป็นเงิน 9,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักงานปลัด) จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 1,167 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
ซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ติดเชื้อโควิด-19 กรณีถูกกักตัว 11 วัน เป็นเงิน 2,000 บาท(สำนักงานปลัด) ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง