วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยสำนักงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือนธันวาคม 2565 เป็นเงิน 9,000 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือน ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
ซื้อน้ำมันไฮดรอลิครถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขครุภัณฑ์ 006-57-0001 ทะเบียน ผษ 4124 นครราชสีมา เป็นเงิน 3,100 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
ซื้อแบตเตอรี่ รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขครุภัณฑ์ 034-55-001 ทะเบียน นค 9250 นครราชสีมา และรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน ผษ 4124 นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ 006-57-0001 จำนวน 3 ลูก เป็นเงิน 7,770 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2565
จ้างค่าบำรุงรักษาค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(กองช่าง)-ซ่อมแซมถนนและขุดเปิดทางน้ำในเขตอบต.ขามสมบูรณ์ จำนวน๔จุด(ตามรูปแบบและรายการที่อบต.ขามสมบูรณ์กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2565
ซื้อค่าบำรุงรักษาค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(กองช่าง)จัดซื้อยางมะตอยสำร็จรูป(ชนิดซ่อมถนนลาดยางและชนิดซ่อมบรรจุถุงละ๒๐กิโลกรัม)และน้ำยางมะตอยCRS-๒บรรจุแกลลอนๆละ๒๐ลิตร)รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2565
ซื้อเก้าอี้พลาสติกหนาสีขาว จำนวน 200 ตัวๆละ 450 บาท รวมเป็นเงิน 90,000 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 6,000 บาท(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลกองคลัง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 เป็นเงิน 9,000 บาท(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดสำนักขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 เป็นเงิน 9,000 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง