วันที่
ชื่อเรื่อง
3  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคสล.(สายโรงเรียนบ้านขามไปบ้านหนองสะแกพัฒนา)บ้านขาม ม.๑(กว้าง๔ม.ยาว๑๔๖ม.หนา๐.๑๕ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า๕๘๔ตร.ม.(ไม่มีไหล่ทาง)พร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย(จ่ายขาดฯ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
ซื้อโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙(COVID-๑๙)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง(งบจ่ายขาดเงินสะสม๒๕๖๓)ซื้อเทอร์โมมิเตอร์อินฟาเรดวัดไข้ จำนวน 2 เครื่องๆละ 5,500 บาท เป็นเงิน 11,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
จ้างขยายเขตประปาหมู่บ้านม.๑-ม.๑๓บ้านมะค่าม.๗(ขนาดท่อเมนประปาPVC๒นิ้วความยาวไม่น้อยกว่า๔๐๐ม.)(จ่ายขาดฯ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก(สายบ้านโกรกไปป่าช้า)บ้านโกรกพัฒนาม.๙(กว้าง๔ม.ยาว๒๕๘ม.หนาเฉลี่ย๐.๑๕ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า๑,๐๓๒ตร.ม.พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่นพร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย)(จ่ายขาดฯ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคสล.(สายบุ่งตะครอง-หนองสะแก)บ้านบุ่งตะครองม.๘(กว้าง๔ม.ยาว๑๒๑.๕๐ม.หนา๐.๑๕ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า๔๘๖ตร.ม.ไม่มีไหล่ทาง)พร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย(จ่ายขาดฯ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก(สายเรียบคลองอีสานเขียวโกรกไม้แดงถึงบ้านตะหนอด)บ้านสระหลวงม.๓(กว้าง๓.๕๐ม.ยาว๓๓๔ม.หนาเฉลี่ย๐.๑๕ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า๑,๑๖๙ตร.ม.พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่นพร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย(จ่ายขาดฯ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
ซื้อโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙(COVID-๑๙)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง(งบจ่ายขาดเงินสะสม๒๕๖๓)ซื้อแอลกอฮอเจล เอ็กซิท 7 500ml จำนวน 15 ขวดๆละ 380 บาท เป็นเงิน 5,700 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2563
จ้างรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ สมัยวิสามัญ สมันที่ 1 ประจำปี 2563 จำนวน 33 คนๆละ 25 บาท เป็นเงิน 825 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2563
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ สมัยวิสามัญ สมันที่ 1 ประจำปี 2563 จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 240 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยของสำนักงาน เดือนเมษายน 2563 จำนวน 9,000 บาท ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง