วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง)ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการเป็นเงิน 49,860 บาท ตามเอกสารแนบท้ายรายละเอียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(สำนักงานปลัด)ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางจำนวน 4 เส้นพร้อมค่าแรง เป็นเงิน 42,000 บาท ตามเอกสารแนบรายละเอียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคสล.พร้อมบ่อพัก(จากหน้าโรงเรียนบ้านมะค่าไปนานางสุรินทร์)บ้านมะค่า ม.๗(วางท่อคสล.ขนาด๐.๘๐ม.จำนวน๓๒ท่อนพร้อมบ่อพักคสล.ขนาด๑.๓๐x๑.๓๐ม.จำนวน๓บ่อ พร้อมป้าย1ป้าย)(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคสล.พร้อมบ่อพัก(สายโรงเรียนบ้านมะค่าไปโนนตาแจ)ม.13บ้านหนองสะแก(วางท่อคสล.ขนาด0.80ม.จำนวน34ท่อนพร้อมบ่อพักคสล.(3บ่อขนาด1.30X1.30ม.พร้อมป้าย1ป้าย)(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2562
จ้างค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์และค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงรถยนต์ส่วนกลางและค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์อื่นๆฯลฯ(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่ รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขครุภัณฑ์ 006-57-0001 เลขทะเบียน ผษ 4124 นครราชสีมา ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก(สายถนนริมคลองอีสานเขียว)ม.3บ้านสระหลวง(กว้าง3.50ม.ยาว337ม.หนาเฉลี่ย0.15ม.หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า1,179.50ตร.ม.พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่นผิวจราจรให้เรียบร้อยพร้อมป้ายโครงการ1ป้าย)(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก(สายหนองแต้ถึงบ้านหนองตะไก้ม.12บ้านพะงาดเหนือพัฒนา(กว้าง4ม.ยาว295ม.หนาเฉลี่ย0.15ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า1,180ตร.ม.พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่นผิวจราจรให้เรียบร้อยพร้อมป้ายโครงการ1ป้าย)(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการมาตราการป้องกันและแก้ไขปัญหาและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล(สำนักงานปลัด,งานป้องกันฯ)จ้างเหมาจัดหาน้ำดื่ม น้ำแข็ง กาแฟ ฯลฯ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 เป็นเงิน 4,760 บาท ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการมาตราการป้องกันและแก้ไขปัญหาและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล(สำนักงานปลัด,งานป้องกันฯ)จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ปีใหม่ 2563 ตามเอกสารแนบรายละเอียด เป็นเงิน 6,720 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
ซื้อรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ(สำนักงานปลัด)ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการประชุมเตรียมความพร้อมปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563 จำนวน 62 คนๆละ 25 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,550 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง