วันที่
ชื่อเรื่อง
6  มี.ค. 2562
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยประชาอุทิศ)บ้านโนนสีฟัน หมู่ที่๕(งบข้อบัญญัติ๒๕๖๑)
6  มี.ค. 2562
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพะงาดเหนือ หมู่ที่๑๒(งบจ่ายขาดเงินสะสมปี๒๕๖๑)
5  มี.ค. 2562
ซื้อโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก(กองสาธารณสุขฯ)ซื้อน้ำมันดีเซล แก๊สโซฮอลล์ 91 เพื่อมาใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวนเงิน 5,950 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักงานปลัด)ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด ทั้งหมด 7 รายการ เป็นจำนวนเงิน 16.650 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เดือน มีนาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2562
ครุภัณฑ์สำนักงาน(จัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดาจำนวน๑เครื่อง)
27  ก.พ. 2562
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(จัดซื้อตู้เย็นขนาด๙คิวบิคฟุต จำนวน๑ตู้)
27  ก.พ. 2562
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(กองสาธารณสุขฯ)จ้างเหมาบริการเพื่อช่วยงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เดือน มีนาคม 2562 เดือนละ 9,000 บาทถ้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2562
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยสำนักงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เดือนมีนาคม 2562 เดือนละ 9,000 บาทถ้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2562
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานด้านเอกสารของสำนักปลัด เดือนมีนาคม 2562 เดือนละ 9,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง