วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมประตูบานกระจก หน้างต่างบานเลื่อน ประตูห้องน้ำ ฝ้าเพดาน และอ้างล้างมือ เป็นเงิน 19,300 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 2,320 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
จ้างขุดลอกคลองอีสานเขียวโกรกไม้แดงไปบ้านใหม่สามัคคีบ้านตะหนอดม.๖(ขนาดปากคลองเดิมกว้าง๑๒ม.ยาว๘๓๓ม.ลึกเดิมเฉลี่ย๒.๕๐ม.ขุดลอกใหม่ขนาดปากคลองกว้าง๑๒ม.ความยาวช่วงคลองไม่รวมทางข้าม๘๓๓ม.ก้นคลองกว้าง๓ม.ขุดลึกลงอีก๑.๕๐ม.รวมมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า๕,๖๖๐.๕๖๕ลบ.ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
จ้างขุดลอกคลองอีสานเขียวโกรกไม้แดงไปบ้านสระหลวงบ้านตะหนอดม.๖(ขนาดปากคลองเดิมกว้าง๑๒ม.ยาว๑.๘๙๓ม.ลึกเดิมเฉลี่ย๒.๕๐ม.ขุดลอกใหม่ขนาดปากคลองกว้าง๑๒ม.ความยาวช่วงคลองไม่รวมทางข้าม๑,๘๙๓ม.ก้นคลองกว้าง๓ม.ขุดลึกลงอีก๑.๕๐ม.รวมมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า๑๓,๓๒๗.๕๔๕ลบ.ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่องๆละ 22,000 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในโครงการจัดตั้งสถานที่กลางศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของอปท.(สำนักงานปลัด) ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่มข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 40 เล่มๆละ 292 บาท รวมเป็นเงิน 10,220 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักงานปลัด) จำนวน 1 กล่อง เป็นเงิน 8,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 2 ป้าย เป็นเงิน 4,120 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
ซื้อกล้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 1 ชุด(กองช่าง) เป็นเงิน 110,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักงานปลัด) จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 4,325 บาท ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง