วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการเพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ขามสมบูรณ์คัพ เป็นเงิน 6,190 บาท (กองการศึกษา) ตามเอกสารแนบท้ายรายละเอียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2567
ซื้อเสื้อกีฬา จำนวน 15 ตัวๆละ 300 บาท เป็นเงิน 4,500 บาท เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(กองการศึกษา) ตามเอกสารแนบท้ายรายละเอียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2567
ซื้ออุปกรณ์กีฬาเพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดขามสมบูรณ์คัพ จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 39,960 บาท(กองการศึกษา) ตามเอกสารแนบท้ายรายละเอียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 2,880 บาท (กองช่าง) ตามเอกสารแนบท้ายรายละเอียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2567
จ้างซ่อมสร้างถนนคสล.ช่วงที่2 ถนนคสล.สายกลางบ้านไปบ้านนางสงบ โชคพิมาย บ้านใหม่สามัคคี ม.10( ขนาดผิวจราจรกว้าง4ม.ยาว95ม.หนาเฉลี่ย0.10ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า380ตร.ม.พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ1ป้าย)(จ่ายขาดเงินสะสม2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานคนงานทั่วไป ที่ต้องใช้แรงงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 เป็นเงิน 9,000 บาท(กองช่าง)ตามเอกสารแนบท้ายรายละเอียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านผู้ช่วยธุรการของกองช่าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 เป็นเงิน 9,000 บาท(กองช่าง) ตามเอกสารแนบท้ายรายละเอียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567
จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านเอกสารของสำนักปลัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 เป็นเงิน 9,000 บาท(สำนักงานปลัด) ตามเอกสารแนบท้ายรายละเอียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อช่วยงานการเงินของกองคลัง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 เป็นเงิน 9,000 บาท(กองคลัง) ตามเอกสารแนบท้ายรายละเอียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งเป็นเหตุฉุกเฉินเพื่อเป็นการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตตำบลขามสมบูรณ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 เป็นเงิน 9,000 บาท(สำนักงานปลัด) ตามเอกสารแนบท้ายรายละเอียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง