วันที่
ชื่อเรื่อง
27  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถุงขยะดำ ขนาด 36X45 จำนวน 10 ห่อๆละ 70 บาท รวมเป็นเงิน 700 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 660 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2565
ซื้อกล้องบันทึกวีดีโอ ระบบดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 17,000 บาท (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายมอบบ้านโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่ีอยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้ประสบปัญหาทางสังคมตำบลขามสมบูรณ์ ประจำปี 2565 จำนวน 7 ป้ายๆละ 800 บาท รวมเป็นเงิน 5,600 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หมายเลขครุภัณฑ์ ขบ 416-57-0012 จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 2,100 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 3,020 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ FUJI Xerox หมายเลขครุภัณฑ์ ขบ 492-63-0020 เป็นเงิน 900 บาท(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 1,469 บาท(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2565
ซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ประจำปี 2565 จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 8,470 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างวางท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านหนองสะแกพัฒนา หมู่ที่๑๓(วางท่อเมนประปาหมู่บ้าน ขนาดท่อเมนประปาPVC.๓ ชั้น ๘.๕ ความยาวไม่น้อยกว่า ๖๖๕ เมตร พร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง