วันที่
ชื่อเรื่อง
15  พ.ย. 2561
จ้างโครงก่อสร้างถนน คสล.สายรอบบ้าน บ้านโคกพะงาด หมูที่๒(ขนาดผิวจราจรกว้าง๔เมตรยาว๑๙๕เมตรหนา๐.๑๕เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า๗๘๐ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย)(จ่ายขาดสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2561
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ทำความสะอาดภายในสำนักงาน(แม่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2561
บุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลสำนักปลัด
31  ต.ค. 2561
จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยสำนักงาน อบต.ขามสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2561
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เดือน พฤศจิกายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2561
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2561
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนภาคเรียนที่ 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนภาคเรียนที่ 2/2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ต.ค. 2561
ก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านโกรกพัฒนา หมู่ 9 ต.ขามสมบูรณ์ อ.คง จ.นครราชสีมา