วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ส.ค. 2562
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เดือน กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคสล.บ้านสระหลวง ม.๓(ขนาดผิวจราจรกว้าง๓ม.ยาว๔๐ม.หนา๐.๑๕ม.หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า๑๒๐ตร.ม.ไม่มีไหล่ทาง)งบจ่ายขาดเงินสะสม๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนคสล.ซอยกลางบ้านด้านทิศใต้ บ้านขาม ม.๑(มีพื้นที่ซ่อมแซมผิวทางถนนคสล.ไม่น้อยกว่า๓๖๒.๘๔ตร.มหนา๐.๑๐ม.พร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย)งบจ่ายขาดเงินสะสม๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสระหลวงหมู่ที่๓(ขนาดผิวจราจรกว้าง๓เมตรยาว๑๐เมตรหนาเฉลี่ย๐.๑๕เมตรหูช้าง๑.๓๕ตร.ม.)ตามแบบแปลนมาตรฐานที่อบต.ขามสมบูรณ์กำหนด พร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2562
ก่อสร้างถนนคสล.บ้านสระหลวง ม.๓(ขนาดผิวจราจรกว้าง๓ม.ยาว๔๐ม.หนา๐.๑๕ม.หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า๑๒๐ตร.ม.ไม่มีไหล่ทาง)งบจ่ายขาดเงินสะสม๒๕๖๑
29  ส.ค. 2562
ซ่อมแซมถนนคสล.ซอยกลางบ้านด้านทิศใต้ บ้านขาม ม.๑(มีพื้นที่ซ่อมแซมผิวทางถนนคสล.ไม่น้อยกว่า๓๖๒.๘๔ตร.มหนา๐.๑๐ม.พร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย)งบจ่ายขาดเงินสะสม๒๕๖๑
28  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักงานปลัด)ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 51 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 45,850 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักงานปลัด)ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึก Brother TN-261 BK จำนวน 3 กล่อง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,195 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลของสำนักปลัด เดือนกันยายน 2562 เดือนละ 9,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(กองสาธารณสุขฯ)จ้างเหมาบริการเพื่อช่วยงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เดือนกันยายน 2562 เดือนละ 9,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง