วันที่
ชื่อเรื่อง
28  พ.ค. 2563
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ เดือนมิถุนายน 2563 เดือนละ 9,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2563
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลของสำนักปลัด เดือนมิถุนายน 2563 เดือน 9,000 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองสาธารณสุขฯ) จำนวน 2 รายการ พร้อมติดตั้ง เป็นเงินทั้งสิ้น 1,400 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 20,299 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
จ้างเงินสำรองจ่ายเป็นรายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนร่วมเท่านั้นและในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นฯลฯ(สำนักงานปลัด)จ้างซ่อมไหล่ทางม.๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(สำนักงานปลัด)จัดทำป้ายไวนิล การช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ปี 2563 จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 180 บาท ตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
จ้างจัดทำป้ายโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ(สำนักงานปลัด,งานพัฒนาชุมชน) จำนวน 2 รายการเป็นเงิน 630 บาท ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
ซื้อโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ(สำนักงานปลัด,งานพัฒนาชุมชน)ดิน จำนวน 1 รายการ พร้อมปรับเกลี่ย รวมเป็นเงิน 5,000 บาท ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
จ้างจัดหาวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ(สำนักงานปลัด,งานพัฒนาชุมชน) เป็นเงิน 6,130 บาท ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง(สายจากนานายประสิทธิ์ถึงนานางสมจิตร)บ้านโกรกพัฒนาม.๙(กว้าง๓ม.ยาว๒๘๐ม.หนาเฉลี่ย๐.๒๐ม.หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า๘๔๐ตร.ม.พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่น(จ่ายขาดฯ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง