วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการผู้ช่วยธุรการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือนธันวาคม 2565 เป็นเงิน 9,000 บาท(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการพนักงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขฯขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือนธันวาคม 2565 เป็นเงิน 9,000 บาท(กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการคนงานทำความสะอาดสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือนธันวาคม 2565 เป็นเงิน 9,000 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลของสำนักปลัด ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือนธันวาคม 2565 เป็นเงิน 9,000 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานด้านเอกสารและบันทึกข้อมูลของสำนักปลัดขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือนธันวาคม 2565 เป็นเงิน 9,000 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยสำนักงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ประจำเดือนธันวาคม 2565 เป็นเงิน 9,000 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือน ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
ซื้อน้ำมันไฮดรอลิครถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขครุภัณฑ์ 006-57-0001 ทะเบียน ผษ 4124 นครราชสีมา เป็นเงิน 3,100 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
ซื้อแบตเตอรี่ รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขครุภัณฑ์ 034-55-001 ทะเบียน นค 9250 นครราชสีมา และรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน ผษ 4124 นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ 006-57-0001 จำนวน 3 ลูก เป็นเงิน 7,770 บาท(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2565
จ้างค่าบำรุงรักษาค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(กองช่าง)-ซ่อมแซมถนนและขุดเปิดทางน้ำในเขตอบต.ขามสมบูรณ์ จำนวน๔จุด(ตามรูปแบบและรายการที่อบต.ขามสมบูรณ์กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง