วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.ย. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโจดไปสำนักสงฆ์โพธิืทองสัมฤทธิ์ บ้านโจด หมู่ที่๔(งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี๒๕๖๒)
16  ก.ย. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายบ้านสระหลวงไปประปา)บ้านสระหลวง หมู่ที่ ๓(งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี๒๕๖๒))
11  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักจากบ้านนางจารวีถึงบ้านนางธนัจฉรา บ้านโคกพะงาด ม.๒(ข้อบัญญัติงบประมาณ๒๕๖๑กันเงินเบิกตัดปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักสายรอบบ้าน ซอยบ้านพ่อหนูนา บ้านหนองสะเดา ม.๑๑(ข้อบัญญัติงบประมาณ๒๕๖๑กันเงินเบิกตัดปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักจากบ้านนางจารวีถึงบ้านนางธนัจฉรา บ้านโคกพะงาด ม.๒(ข้อบัญญัติงบประมาณ๒๕๖๑กันเงินเบิกตัดปี)
10  ก.ย. 2562
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักสายรอบบ้าน ซอยบ้านพ่อหนูนา บ้านหนองสะเดา ม.๑๑(ข้อบัญญัติงบประมาณ๒๕๖๑กันเงินเบิกตัดปี)
9  ก.ย. 2562
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(กองสาธารณสุขฯ)
9  ก.ย. 2562
จ้างโครงการรณรงค์ป้องกันและระงับอัคคีภัย(สำนักงานปลัด/งานป้องกันฯ)จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย ขนาด 1x2 เมตร เป็นเงิน 240 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(กองสาธารณสุขฯ)ผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นเอนกประสงค์ สูตรประจำวัน อัตราส่วนผสม 1100 เท่า ขนาดบรรจุ 1 ลิตร จำนวน 24 ขวด รวมเป็นเงิน 18,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อโครงการรณรงค์ป้องกันและระงับอัคคีภัย(สำนักงานปลัด/งานป้องกันฯ)ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบในการฝึกอบรม(จัดซื้อแก๊สหุงต้ม) จำนวน 2 ถัง เป็นเงิน 4,800 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง