วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ต.ค. 2562
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(กองช่าง)
1  ต.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ขามสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ขนาดกว้าง๔เมตร ยาว๗เมตร เป็นอาคารขนาดชั้นเดียว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2562
โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
26  ก.ย. 2562
จ้างค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงถนนคสล.ถนนลูกรัง ถนนหินคลุกถนนลาดยางในเขตตำบลขามสมบูรณ์(กองช่าง)ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนจำนวน๒สาย บ้านสระหลวง ม.๓และบ้านหนองสะเดา ม.๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2562
จ้างค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงถนนคสล.ถนนลูกรัง ถนนหินคลุกถนนลาดยางในเขตตำบลขามสมบูรณ์(กองช่าง)ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนบ้านตะหนอด ม.๖,บ้านบุุ่งตะครอง ม.๘และบ้านใหม่สามัคคี ม.๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก(สายเรียบคลองอีสานเขียวโกรกไม้แดงถึงบ้านตะหนอด) ม.3 บ้านสระหลวง(ขนาดผิวจราจรกว้าง๓.๕๐ม.ยาว๒๙๗ม.หนาเฉลี่ย๐.๑๕ม.หรือมีพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า๑,๐๓๙.๕๐ตร.ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุภายในกองคลัง(กองคลัง)จ้างเหมาซ่อมแซมโน๊ตบุ๊ต หมายเลขครุภัณฑ์ ขบ 481-61-0009 จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 7,300 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
จ้างรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำ 2563 และแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,825 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
จ้างค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์(สำนักงานปลัด)จ้างเหมาซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขครุภัณฑ์ 006-57-0001 เลขทะเบียน ผษ 4124 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง